Co je dobré vědět o dluhu na zdravotním pojištění?

03.04.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů jsou pro účely placení zdravotního pojištění samoplátci s povinností měsíční platby zdravotního pojištění. Neplacení pojistného je sankciováno a zdravotními pojišťovnami vymáháno. Kdy lze dluh snížit? Proč se nedá před dluhy utéct?

Zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své pohledávky, samoplátci neplatící zdravotní pojištění řádně a včas musí počítat s tím, že budou velmi brzy vyzvání k úhradě svých závazků a při nedobrovolné úhradě bude dlužné zdravotní pojištění vymáháno exekučně a z dlužného pojistného bude vypočteno penále. Sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného.

Pojistné nelze nikdy ani snížit

Dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění nemůže žádná zdravotní pojišťovny nikdy prominout ani částečně snížit. Pojistné musí samoplátci uhradit vždy v plné výši, případně musí počítat s tím, že zdravotní pojišťovny budou pojistné vymáhat trvale, neboť na promlčení se spoléhat v žádném případě nedá.

Promlčecí lhůta je 10letá

V praxi mají dlužníci samoplátci téměř minimální šanci, že bude jejich dluh promlčen. Zdravotním pojišťovnám se totiž právo předepsat dlužné pojistné promlčuje až za 10 let ode dne splatnosti, přičemž v případě provedení úkonu ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom dlužník dozvěděl.

Pro samotné vymáhání dlužného pojistného potom běží rovněž 10letá lhůta, neboť právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, kterým bylo dlužné pojistné vyměřeno a dále platí, že promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Dluhy na zdravotním pojištění: penále, promlčení

Zdroj: Shutterstock

Ukončením činnosti dluhy nezmizí

Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanci mají pouze povinnost sdělit mzdové účetní zdravotní pojišťovnu, u které jsou pojištěni a oznamovací povinnost si plnit i v případě změny zdravotní pojišťovny. Někteří živnostníci se mylně domnívají, že ukončením jejich činnosti, ze které jim zůstaly dluhy na zdravotním pojištění, budou mít v následném zaměstnání „čistý štít“. Není tomu tak. Jakmile se bývalý živnostník s dluhy na zdravotním pojištění stane zaměstnancem, tak velmi rychle bude docházet k exekuci formou srážek ze mzdy.

Splátkový kalendář zabrání exekuci

Samoplátci, kteří z různých důvodů neplatili řádně a včas zdravotní pojištění, kterým zdravotní pojišťovna vyměřila dlužné pojistné a penále platebním výměrem, mohou ještě předejít exekučnímu vymáhání ze strany zdravotní pojišťovny, a to v případě uzavření splátkového kalendáře. Legislativou není stanoven žádný právní nárok na možnost hradit dluhy formou splátkového kalendáře. Aktivní přístup je proto velmi důležitý, aby příslušná zdravotní pojišťovna na tuto možnost přistoupila.

Penále může být sníženo

Zatímco pojistné na veřejném zdravotním pojištění musí být vždy v plné výši uhrazeno, penále může být v plné míře prominuto nebo sníženo na základě podané žádosti o prominutí penále. Aby se mohla zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat, tak musí být písemná žádost podána v zákonné lhůtě, tj. do nabytí právní moci u platebního výměru nebo do 8 dní od doručení výkazu nedoplatků.

V případě dluhu na pojistném však nelze o odstranění tvrdosti rozhodnout. Pro písemnou žádost o prominutí penále není stanoven žádný závazný formulář, v písemné žádosti je však vhodné přesně uvést důvody, proč ke vzniku dluhu došlo a případně je doložit. Je však potřeba počítat s tím, že na prominutí či snížení penále na veřejném zdravotním pojištění není rovněž právní nárok a zdravotní pojišťovny mimo jiné zohledňují důvody vzniku dluhu a platební historii plátce.

 

Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ