Kdy dítěti odeberou sirotčí důchod?

06.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pobírá vaše dítě sirotčí důchod a přemýšlíte, jak dlouho mu ještě bude náležet? Do kolika let věku bude jeho poživatelem a za co mu jej "seberou"?

O tom, za jakých podmínek vzniká nárok na sirotčí důchod, upravuje zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod se řadí mezi tzv. pozůstalostní důchody a náleží nezaopatřenému dítěti. Tím je osoba do skončení povinné školní docházky a potom nejdéle do 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, čili studuje. Dále sem spadají také ty děti, které nemůžou studovat anebo pracovat kvůli nemoci či úrazu. Pokud by pak šlo o dítě, které má pouze dokončenou základní školu, považuje se za nezaopatřené jen do 18 let věku, pokud je v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a nemá nárok na podporu.

Náleží sirotčí důchod po smrti rodiče automaticky?

Po rodiči, osvojiteli nebo pečovateli je vždy nárok na sirotčí důchod, pokud zemřelá osoba pobírala starobní nebo invalidní důchod, popř. zemřela následkem pracovního úrazu. V jiných případech je pro nárok nutné, aby zemřelá osoba získala potřebnou dobu pojištění, která činí:

Alespoň 1 rok v období 10 let před úmrtím, pokud byla starší 28 let.

Alespoň 2 roky v posledních 20 letech před úmrtím, pokud byla starší 38 let.

Do této doby se pak nezahrnuje náhradní doba pojištění.

O sirotčí důchod se také musí zažádat, a to na OSSZ příslušné dle místa trvalého bydliště. Za nezletilého sirotka podává žádost zákonný zástupce, sirotek starší 18 let ji podává sám. Zažádat je pak možné i zpětně, výplata poté bude přiznána od data vzniku nároku.

Čtete také: Vdovský důchod v příkladech

Kdy seberou sirotčí důchod: kdy zaniká nárok

Zdroj: Shutterstock

 

Kdy vám odeberou sirotčí důchod?

1. Dítě dosáhne věku 26 let

Podmínkou je, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, ale jen po dobu, než dosáhne věku 26 let. Jestliže nezaopatřené dítě dosáhne věkového limitu, nárok na sirotčí důchod zaniká bez ohledu na to, zda stále ještě studuje a nevydělává si, či nikoliv.

2. Student předčasně ukončil nebo přerušil studium

Nárok na sirotčí důchod se dokládá potvrzením o studiu. Pokud by však takový student ukončil studium dříve anebo jej pouze přerušil, musí vše oznámit OSSZ do 8 dnů a to navíc písemně. Sirotčí důchod při předčasném ukončení anebo přerušení studia nenáleží vyjma situace, kdy by nezaopatřené dítě nemohlo studovat kvůli zdravotním problémům - nemoci nebo úrazu.

Pokud však student do 26 let studium opět zahájí a doloží OSSZ potvrzení o studiu, opět mu vzniká nárok na pobírání sirotčího důchodu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla opět splněna.

3. Pokud bylo dítě adoptováno

Pokud dojde k osvojení sirotka, sirotčí důchod mu bude odebrán, neboť je převzat do péče, která má nahrazovat péči rodičů. Jestliže si však oboustranně osiřelé dítě adoptuje pouze jedna osoba, zanikne nárok pouze na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Po druhém ze zemřelých rodičů důchod stále náleží.

4. Pokud zemřel pěstoun dítěte

Sirotčí důchod nenáleží dětem v pěstounské péči, pokud pěstoun zemře a ani po jeho manželovi/manželce. Pokud by však bylo dítě osvojeno, čili adoptováno, při smrti osvojitele sirotkovi za splnění podmínek sirotčí důchod náleží.

5. Pokud má dítě plný invalidní důchod

Sirotčí důchod nemůže pobírat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. U invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně se však nárok již nevylučuje.

Čtěte také: Kdy vám seberou starobní, invalidní nebo vdovský důchod?

Zdroj: ČSSZ

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY