Kdy se neplatí penále u dluhu na sociálním pojištění?

30.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud máte povinnost hradit si sociální pojištění anebo dobrovolné důchodové, ke kterému jste se sami přihlásili, ale nečiníte tak, u OSSZ se vám vytváří dluh, který se může navýšit o penále. Kolik penále činí a kdy ho nemusíte platit?

Povinnost hradit si pojistné na sociální a důchodové pojištění určuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sociální pojištění pak nemusí mít uhrazeno každý, jako je to např. u zákonem povinného zdravotního pojištění.

Kdy vzniká dluh na sociálním pojištění

Na sociálním pojištění anebo dobrovolném důchodovém pojištění vzniká dluh u těch, kteří mají povinnost jej hradit, ale nečiní tak. Dále také může vzniknout, pokud jej sice hradíte, ale ne včas, anebo jestliže jej odvádíte v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno. Ve většině těchto případů se vám také vytvořený dluh rozrůstá o penále.

Kolik je penále u dluhu na sociálním pojištění

Standardní výše penále dříve činila 0,05 % dlužné částky za každý den, ve kterém dluh trval, a pojištění tak nebylo zaplaceno nebo doplaceno. Od začátku roku 2022 došlo ke změně a penále u dluhu na sociálním pojištění se nově stanovuje podle repo sazby České národní banky, která platí pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

Na sníženou sazbu penále, tj. na 0,025 % z dlužné částky za každý den, která zůstala, má nárok dlužník, pokud bylo u jeho dluhu povoleno splácení ve splátkách.

Penále se pak v obou případech nepočítá z částky náhrady mzdy, o kterou bylo pojistné kráceno. Toto platí až do dne, který předchází dni, kdy se stal vykonavatelným platební výměr, prostřednictvím kterého se dluh předepsal k úhradě.

Čtěte také: Jak se platí sociální pojištění?

 Kdy se neplatí penále u dluhu na sociálním pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Kdo nemusí hradit penále u dluhu na sociálním pojištění?

Penále se neplatí, pokud nebyla záloha na pojistné zaplacena v době splatnosti od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí, ale byla zaplacena do konce následujícího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se platí.

Dále se také penále neplatí ode dne, kdy došlo k promlčení pohledávky, za dobu vstupu pojistného do likvidace anebo od zahájení insolvence do konce insolvenčního řízení, o kterém rozhodl soud, vyjma situací, kdy soud rozhodl o ukončení insolvenčního řízení, např. kvůli odmítnutí návrhu pro vady nebo bezdůvodnost.

Rovněž nebudete muset hradit penále na dluhu na sociálním pojištění za dobu ode dne, který následuje po dni vydání platebního výměru, do dne, který předchází jeho vykonatelnosti, pokud dluh uhradíte do této doby.

Jak to má s penále osoba, která se dobrovolně přihlásila k důchodovému pojištění?

Osoby, které se přihlásily k dobrovolnému důchodovému pojištění, ale neplatí jej, anebo platí, ale zato v nižší částce (než je stanovená), penále na dluhu neplatí.

Čtěte také: Příklady dluhu na zdravotním pojištění

Kdy penále u sociálního pojištění neplatí OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné nebudou platit penále na dluhu za dobu, během které nevykonávají samostatně výdělečnou činnost. Nehradí je pak ani zaměstnavatel, ale pouze za období, během kterého se již nepovažuje za zaměstnavatele.

Lze v jiných případech zažádat o prominutí penále?

Ano, lze. Penále pak lze prominout úplně, anebo jen částečně, jestliže jeho výše nepřesahuje 200 000 Kč, ale i pokud nepřesahuje 1 000 000 Kč, pokud jsou splněny podmínky. Aby došlo k prominutí, dlužník nesmí být v likvidaci, nesmí být vůči němu podán návrh na insolvenční řízení, a především musí splatit dlužné pojistné do dne vydání rozhodnutí OSSZ o prominutí penále.

Žádost pak musíte podat společně s vyplněným čestným prohlášením písemně na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud bude žádost zamítnuta, novou bude možné podat nejdříve po 60 dne od doručení rozhodnutí.

Čtěte také: Kdy se z příjmu neplatí sociální pojištění?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ