Kdy dostanete od zaměstnavatele náhrady, když jste v pracovní neschopnosti?

03.08.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Za určitých podmínek lze od zaměstnavatele dostat finanční náhrady, které souvisí např. se ztrátou výdělku po dobu pracovní neschopnosti anebo dokonce s bolestným a mnoha dalšími. Kdy na něco takového máte nárok?

Druhy náhrad, které náleží v určitých situacích zaměstnanci, určuje § 271a až § 271f zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Kdy vám tedy jako zaměstnanci náleží náhrady při DPN anebo dokonce i po ní?

Kompenzace za nemajetkové újmy

Aby vám něco od zaměstnavatele káplo, musí být během výkonu vašeho zaměstnání, při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s nimi způsobena nemajetková újma. Tou lze nazvat např. vznik škody při pracovním úrazu anebo nemoci z povolání. Právě o náhradách za tyto zdravotní obtíže zmíněné paragrafy pojednávají. Na co tedy můžete mít nárok?

Náhrada za ztrátu výdělku během pracovní neschopnosti

Náleží po celou dobu pracovní neschopnosti před vznikem škody způsobené pracovním úrazem anebo nemocí z povolání. Dostanete ji ve výši rozdílu průměrného výdělku před vznikem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu.

Na náhradu má zaměstnanec nárok i při další DPN, kterou způsobil tentýž úraz anebo nemoc z povolání. Jestliže však při první pracovní neschopnosti z důvodu škody náležela zaměstnanci náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhrada za ztrátu výdělku, pak to bude s náhradou jinak. Poskytne se do výše částky, do které by daná osoba měla nárok na náhradu za ztrátu výdělku po skončení DPN, pokud by nebyla schopna práce.

Čtěte také: Lze požadovat odškodné při havárii vozidel MHD?

Druhy náhrad za pracovní úraz nebo nemoc z povolání

Zdroj: Depositphotos

 

Náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Tato náhrada přísluší zaměstnanci po skončení DPN, nebo pokud byl uznán invalidním a dále také tomu, který musel ukončit zaměstnání a aktuálně se nachází v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Kompenzace se pak poskytne do výše rozdílů mezi průměrným výdělkem (opět před vznikem škody) a výdělkem dosahovaným před škodou u pracovního úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu. Pokud byla náhrada za ztrátu výdělku pobírána ještě před zařazením do evidence na úřadu práce, bude mít kompenzaci v takové výši, na kterou mu vzniklo právo, viz první věta.

Jiná situace však nastane, pokud náhradu za ztrátu výdělku dostane až v době, kdy už je v evidence na ÚP. V takovém případě se totiž za výdělek považuje minimální mzda platná v den zařazení do evidence.

Celkově pak lze náhradu za ztrátu výdělku pobírat nejdéle do 65 let, přesněji do konce kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec věku dovršil, anebo do data přiznání starobního důchodu.

Čtěte také: Zvýšení minimální mzdy v roce 2021

Bolestné a ztížení společenského uplatnění

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je jednorázová. Zaměstnanci, kterému byla způsobena škoda, ji dostane ve výši, kterou stanoví vládní nařízení, jehož součástí je i určování výše náhrady anebo také postupy při vydávání lékařského posudku.

Kompenzace za náklady spojené s léčbou

Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčbou mají zaměstnanci, ale i případné osoby, které o něj pečují. Zde se pak vždy vychází z toho, kdo výdaje na léčbu vynaložil.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy příbuzným

Vzniká na ni nárok, pokud došlo k zvláště závažnému ublížení na zdraví. Tato náhrada se pro změnu nevyplácí zaměstnanci, ale manželovi, registrovanému partnerovi, dítěti a rodiči. Popř. náleží i dalším osobám v rodinném okruhu anebo obdobném kruhu, který újma způsobená zaměstnanci velmi zasáhla.

Čtěte také: Kdy nevzniká nárok na odškodnění za pracovní úraz?

Jak je to s náhradou věcné škody?

Zaměstnavatel bude nahrazovat zaměstnanci i věcnou škodu. To však neplatí, pokud půjde o škodu na dopravním prostředku, který sice sloužil k plnění pracovních úkolů, ale zaměstnanec jej využil bez souhlasu zaměstnavatele. To samé platí o škodě na nářadí, předmětech, strojích anebo jiných zařízeních, které sloužily k pracovnímu výkonu. Pokud s využitím pracovních nástrojů anebo dopravního prostředku zaměstnavatel souhlasil, pak věcná škoda samozřejmě náleží.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ