Dědictví bez závěti a pozůstalý partner

20.10.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Řešíte aktuálně otázku dědictví? V takovém případě byste měli předně myslet na sepsání závěti. Jak dokáže ochránit váš majetek a jak bude dědit pozůstalý, ale zato nesezdaný partner, pokud poslední vůli nesepíšete?

Závěť je důležitá především v rámci ochrany majetku. Pokud totiž neexistuje závěť, bude se dědit v rámci zákonných dědických tříd. I zde se pak samozřejmě najde místo pro pozůstalého partnera, se kterým nebyl zemřelý v manželském svazku, ale mohou nastat problémy.

Jak se dědí podle dědických tříd?

Existuje 6 dědických tříd, které určují, komu bude náležet majetek zemřelého.

1. třída

Manžel nebo manželka budou dědit rovným dílem. Pokud však nedědí dítě, dědí jeho potenciální potomci. Pokud zemřelá osoba děti nemá, dědění probíhá podle druhé třídy.

2. třída

Zde dědí druhý z manželů, rodiče zemřelého a osoby, které s ním žili ve společné domácnosti alespoň 1 rok před smrtí, pečovaly o společnou domácnost a byly odkázány výživou na již zemřelého. Pokud však partner nebyl se zemřelým v manželství, nemůže dědit sám ve druhé třídě. Jestliže není jiný dědic, dědí až ve 3. třídě.

3. třída

Sourozenci a osoby, které žily s již zemřelým ve společné domácnosti, viz 2. třída, dědí rovným dílem. U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti, nikoliv však na vnoučata.

4. třída

Dědí prarodiče zemřelého, a to rovným dílem.

5. třída

Prarodičům ze strany matky připadá polovina a ze strany otce druhá polovina majetku. Pokud jeden z nich nežije, jeho část připadá druhému. Pokud nedědí oba, dědictví připadá druhé dvojici prarodičů.

6. třída

Dědictví připadá vnukům sourozenců zemřelého, tetám a strýcům.

Pokud pak neexistuje žádný dědic, který by spadal do jedné z 6 tříd, dědictví „propadne“ státu.

Čtěte také: O dědictví III: Co je dědická smlouva? Jaké jsou její výhody?

Jak dědí partner po zemřelém - bez manželství

Zdroj: Depositphotos

 

Jak tedy dědí pozůstalý partner zemřelého?

Partner, který nebyl sezdán se zemřelým, bude dědit pouze v případě, že zemřelý neměl děti a žili ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku. Praxe navíc ukazuje, že mohou nastat i kuriózní situace, kdy byt zdědí napůl manželka a partnerka.

„Když neexistuje závěť, neprojeví zemřelý svou pravou vůli, což je problematické zejména u nesezdaných párů. Zatímco pozůstalý manžel má i bez závěti zpravidla zajištěno dědictví, nesezdaný partner v případě absence závěti může zůstat naprosto bez prostředků,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Pozůstalost je totiž v první dědické třídě dělena jen mezi děti a manžela či manželku.

Pokud spolu mají nesezdaní partneři potomky, pak partner nebude mít šanci dědit, protože jedinými zákonnými dědici budou jen a pouze děti zůstavitele – bez ohledu na to, jak dlouho spolu partneři žili.“

Čtěte také: Jak je to s dědictvím, když mám dluhy a jsem v exekuci?

Manželka a partnerka po zemřelém v jedné domácnosti?

„Použití zákonných pravidel v případě neexistence závěti může vést i k extrémním případům. Například vdova se stane spoluvlastníkem bytu – ve kterém žila celý život a který spadal do společného jmění manželů – společně se zůstavitelovou partnerkou, se kterou on žil poslední dva roky ve společné domácnosti,“ doplňuje příklad z praxe advokát Pavel Strnad.

Proč je ještě dobré sepsat závěť?

V případě závěti má zůstavitel značnou volnost pořídit se svým majetkem čistě dle své vlastní vůle – například odkázat pozůstalým konkrétní věci z pozůstalosti. Také může ukládat příkazy či stanovit podmínky pro dědění, čímž se ještě více posiluje význam jeho vůle a přání i po jeho smrti. Při sepisování závěti nebo jiných pořízení pro případ smrti s cílem dobře právně ochránit svůj majetek je třeba ale pamatovat na tzv. nepominutelné dědice, kterými jsou děti.

Vyjma zákonem striktně vymezeného a v praxi poměrně obtížně realizovatelného vydědění mají tito dědicové vždy dostat zákonem stanovený povinný díl, který u nezletilých potomků činí tři čtvrtiny a u zletilých vždy jednu čtvrtinu jejich zákonného dědického podílu.

Čtěte také: O dědictví IV: Dědit, či darovat?

Zdroj: P. O. M., AK Polverini Strnad

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 108 krát

Články ze sekce: Spotřebitel