6 případů, kdy je výpovědní doba kratší nebo žádná

23.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Ne vždy výpovědní doba musí činit 2 měsíce. Může být podstatně kratší, a v některých případech dokonce i delší. Kdy vám tedy zaměstnání skončí dříve?

O pravidlech výpovědní doby pojednává § 51 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Ten také určuje, že tato doba musí být stejná jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď. Končí pak uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Činit musí nejméně 2 měsíce a písemnou dohodou obou smluvních stran ji lze prodloužit.

Najít ale můžeme i takové případy, kdy je výpovědní doba podstatně kratší, anebo dokonce není ani žádná. Kdy tomu tak je?

  1. Výpověď ve zkušební době
  2. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
  3. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
  4. Dohody konané mimo pracovní poměr
  5. Hromadné propouštění zaměstnanců
  6. Dohoda o rozvázání pracovního poměru

1. Výpověď ve zkušební době

Zkušební doba se vždy sjednává na začátku nového zaměstnání. Nesmí být delší než 3 měsíce, 6 měsíců u vzniku pracovního poměru na pozici vedoucího zaměstnance, anebo také delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Pokud dostanete výpověď ve zkušební době, popř. vy sami donesete ukončení pracovního poměru zaměstnavateli, nebudete mít žádnou výpovědní dobu. Vaše zaměstnání zkrátka končí dnem doručení výpovědi druhé straně.

Čtěte také: Výpověď ve zkušební době, v jakých případech jste před ní chránění?

2. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Tzv. výpověď na hodinu může být uložena zaměstnanci, který obzvláště hrubým způsobem porušil své pracovní povinnosti. Přesné případy zákoník práce nijak nestanovuje, v praxi se však může jednat např. o rozkrádání majetku zaměstnavatele nebo o poškozování dobrého jména firmy.

Dále je možné okamžitě zrušit pracovní poměr v situaci, kdy je zaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody delší než 1 rok, pokud byl za trestný čin odsouzen při plnění pracovních úkolů, anebo v souvislosti s výkonem práce na dobu nejméně 6 měsíců nepodmíněně.

Jestliže dojde k okamžitému zrušení pracovního poměru, končí v podstatě ihned. Žádná výpovědní doba neplyne.

Výpovědní doba kratší než 2 měsíce: kdy může být

Zdroj: Shutterstock

 

3. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnanec, jestliže neobdržel mzdu nebo jakoukoli její část do 15 dnů po období splatnosti, anebo pokud nemůže na základě zdravotního posudku od poskytovatele pracovnělékařských služeb vykonávat práci na základě vážného poškození zdraví. To ale jen tehdy, jestliže mu zaměstnavatel neumožnil přestoupení na jinou pozici do 15 dnů od doručení posudku.

Ani u jednoho z případů výpovědní doba neběží. Zaměstnanec má však nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za období, které odpovídá délce výpovědní doby.

4. Dohody konané mimo pracovní poměr

Osoby pracující prostřednicím dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce mají podstatně menší práva než zaměstnanci s běžnou pracovní smlouvou, a to i v rámci výpovědní doby. Ta trvá u DPČ a DPP jen 15 dnů a začíná běžet dnem, ve kterém byla doručena výpověď.

Čtěte také: Jak lze vypovědět dohodu o provedení práce

5. Hromadné propouštění zaměstnanců

Hromadné propouštění zaměstnanců je trošku jiný institut než klasická výpověď. I v tomto případě však musí být dodržena určitá pravidla. O výpovědní době však platí, že pokud byl zaměstnanec hromadně propuštěn, pracovní poměr může skončit nejdříve po 30 dnech doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce.

Čtěte také: Jak na hromadné propouštění zaměstnanců nahlíží zákoník práce

6. Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Tato dohoda je v podstatě vzájemná shoda obou smluvních stran o rozvázání pracovního poměru, což znamená, že na ní nesmí chybět podpis zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Jinak je neplatná.

V dohodě lze libovolně upravovat délku výpovědní doby. Pracovní poměr je jejím prostřednictvím umožněno ukončit i okamžitě. Jako zaměstnanec si však dejte pozor, aby vás zaměstnavatel nenutil k jejímu podpisu. Mnozí toho využívají, aby zkrátili práva zaměstnanců, a to nejen na výpovědní dobu, ale třeba i na odstupné.

Čtěte také: Co je dobré vědět o nároku na odstupné při výpovědi pro nadbytečnost?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ