Kolik musíte odvést na sociálním pojištění a co se stane, když ho neplatíte

27.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Platit si zdravotní pojištění je povinnost daná zákonem, ale jak je to se sociálním pojištěním? Kdo ho musí hradit a co se stane, pokud ho neplatíte, anebo platíte, ale zato v nižší výši?

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení je dána zákonem č. 589/1992 Sb. Největší část sociálního pojištění pak tvoří především důchodové pojištění. V našem článku se tak dozvíte:

Kdo musí platit sociální pojištění?

Sociální pojištění musí odvádět tyto osoby:

  • Zaměstnavatelé za své zaměstnance – sociální pojištění je součást hrubé mzdy zaměstnance, ještě vyšší částku musí navíc za zaměstnance odvést zaměstnavatel. To on je navíc tím, kdo odvody sociálního pojištění okresní správě sociálního zabezpečení řeší. U zaměstnanců je pak navíc součástí sociálního pojištění i pojištění nemocenské.
  • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná podnikající prostřednictvím činnosti hlavní musí platit vypočtené zálohy na sociální pojištění, které nesmějí být nižší než stanovené minimální zálohy pro daný rok. To však neplatí, pokud se jedná o osobu podnikající na vedlejší činnosti, zde není třeba dodržet výši minimálních záloh. Sociální u ní navíc nemusí být zaplaceno vůbec, pokud má příjmy do rozhodného limitu, který v roce 2022 činí 93 387 Kč. Součástí odvodů na sociální není u OSVČ nemocenské pojištění, k tomu se mohou přihlásit zvlášť.

Dále jsou povinny hradit pojistné ty osoby, které se přihlásily k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.

Dluhy na sociálním pojištění: jak uhradit, kolik je penále

Zdroj: Depositphotos

 

Jak to mají se sociálním pojištěním OBZP?

OBZP neboli osoby bez zdanitelných příjmů nemají povinnost hradit si sociální nebo se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. Platit si sociální ani důchodové pak nemusí ani státní pojištěnci, pokud nemají příjem, ze kterého se neodvádí. Obě skupiny pojištěnců navíc odvody na sociální nemusí hradit, ani pokud období, ve kterém se nacházejí, nespadá do náhradní doby pojištění.

V obou případech je však dobré zamyslet se na tím, zda není vhodné se přece jen k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit, anebo si najít příjem, ze kterého je sociální pojištění odváděno. Pro nárok na starobní důchod přece jen musíte mít splněnou určitou dobu účasti na pojištění. Orientační výši důchodu si pak můžete vypočítat na naší důchodové kalkulačce.

TIP: Výpočet věku odchodu do důchodu

Jak je vysoký odvod na sociální pojištění?

Zaměstnanec na sociální pojištění odvede ze své hrubé mzdy 6,5 %, zaměstnavatel za něj navíc odvede ještě dalších 24,8 %. Pokud vás zajímá, kolik za vás bylo na sociální pojištěno odvedeno, tuto informaci zjistíte z výplatní pásky anebo si ji orientačně můžete zjistit na naší mzdové kalkulačce.

OSVČ pak hradí buď vypočtenou zálohu, anebo zálohu minimální, ta je v roce 2022 na sociální pojištění ve výši 2841 Kč měsíčně.

U dobrovolného důchodového pojištění se částka vypočítává jako 28 % minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který letos činí 9728 Kč. V roce 2022 je tedy měsíční částka dobrovolného důchodového pojištění 2724 Kč.

Dluh na sociálním pojištění a penále

Osobě, která má povinnost odvádět sociální anebo důchodové pojištění, žádné zálohy anebo vyměřené částky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení neodvádí anebo je hradí v nižší než stanovené výši, se vytváří dluh. Ten se navíc ještě rozšiřuje o předepsané penále, které do konce roku 2021 činilo 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Od začátku roku 2022 se však penále stanovuje podle repo sazby ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Nižší penále, čili 0,025 % z dlužné částky za každý den, správa sociálního zabezpečení předepíše, pokud jsou z dlužného pojistného, jehož splácení bylo povoleno prostřednictvím splátek. Na splátkovém kalendáři se však s úřadem budete muset domluvit, resp. si o něj písemně zažádat.

Jak OSSZ postupuje při dluhu na sociálním pojištění?

Nejprve příslušná OSSZ dluh vykvalifikuje právním titulem. Následně platební výměr anebo výkaz nedoplatků zašle k úhradě dlužníkovi. Jestliže dlužnou částku včetně penále dlužník neuhradí, popř. si nezažádá o splátky, OSSZ přistoupí k jeho vymáhání, a to např. prostřednictvím správní exekuce anebo soudního exekutora.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DANĚ