Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Banky, družstevní záložny, ale i jiné finanční instituce se musí pohybovat v rámci legislativně vymezených pravidel. Někdy je dobré se s nimi seznámit. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa obchodu a financí. Po kliknutí na konkrétní zákon v souvisejících odkazech dostanete jeho znění.

Část devátá
Nucená správa

§ 27
(1) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje:
a) důvody pro zavedení nucené správy,
b) jméno, příjmení a rodné číslo správce a jméno, příjmení a rodné číslo zástupce správce,
c) případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných činností.
(2) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku banky a jsou nákladem banky na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických osob podle zvláštního zákona 6b).
(3) Zástupce správce zastupuje správce v případě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Ustanovení tohoto zákona týkající se správce platí obdobně i pro zástupce správce.
(4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být veřejná listina pořízena také o rozhodnutí správce v takové věci.
§ 28
(1) Správce je zaměstnancem České národní banky. Česká národní banka může odvolat správce nebo zástupce správce a jmenovat nového.
(2) Správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené správy v bance další osoby s výjimkou osob, které mají zvláštní vztah k bance podle § 19 tohoto zákona. K výkonu nucené správy nesmí být přibrány osoby, které jsou v dlužnické pozici vůči bance nebo které jsou v zaměstnaneckém poměru k jiné bance. Přibrané osoby jsou oprávněny se seznamovat se záležitostmi, které jsou v příslušné bance předmětem bankovního tajemství. Jsou zároveň povinny zachovávat o těchto věcech mlčenlivost.
(3) Osoba, která byla členem statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou, seznámenou se skutečnostmi potřebnými pro výkon nucené správy, ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 2 let předcházejících tomuto dni, je povinna na vyžádání poskytnout správci součinnost.
§ 29
(1) Okamžikem doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení nucené správy se pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky, vyjma podání opravných prostředků proti zavedení nucené správy. Okamžikem doručení je toto rozhodnutí účinné vůči každému. Postavení statutárního orgánu má správce. Správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z dostupné dokumentace banky, a umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy.
(2) Valná hromada banky se nekoná a o věcech v působnosti valné hromady rozhoduje správce. Pokud správce rozhoduje o zvýšení základního kapitálu banky, může vyloučit přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií jen pokud banka nesplnila ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě požadující zvýšení kapitálu banky.
(3) Jestliže to situace banky vyžaduje, může banka v nucené správě s předchozím souhlasem České národní banky částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů s jejich vklady v bance.
(4) Banka v nucené správě může částečně nebo úplně pozastavit, a to nejvýše na dobu 6 měsíců, plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance z právních titulů vzniklých před zavedením nucené správy. Tuto lhůtu může banka v nucené správě prodloužit pouze v případě plnění z právních titulů, které v této lhůtě správce napadl pro neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost u soudu nebo jiného příslušného orgánu. V takovém případě lze tuto lhůtu prodloužit, a to i opakovaně, až do dne, kdy rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu ve věci nabude právní moci.
(5) Zjistí-li správce předlužení banky, oznámí tuto skutečnost neprodleně České národní bance a poskytne jí podklady osvědčující tuto skutečnost.
§ 29a
K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k převzetí dluhů banky v nucené správě jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
a) se nevyžaduje souhlas věřitelů,
b) je třeba předchozí souhlas České národní banky; Česká národní banka souhlas udělí pouze za předpokladu, že osoba přebírající dluhy zabezpečí řádné a plynulé pokračování klientských vztahů souvisejících s převzatými dluhy.
§ 29b
(1) Prodává-li banka v nucené správě obchodní závod banky, kupní cena musí být stanovena jako výsledek ocenění obchodního závodu a souvisejících práv a závazků, vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu (dále jen „ocenění“).
(2) Ocenění musí být zpracováno nestranně, úplně, bez zbytečného odkladu od zadání ocenění, s odbornou péčí a v souladu s obecně uznávanými způsoby oceňování obchodních závodů a jiného majetku.
(3) Při ocenění se nepřihlíží ke státním zárukám nebo jiným plošným zajištěním závazků banky v nucené správě, poskytnutým třetími osobami za účelem zachování její bezpečnosti a stability. Stejně tak se nepřihlíží k pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto zákona a záručnímu systému vztahujícímu se na majetek zákazníků obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jakékoliv úvěry poskytnuté Českou republikou nebo Českou národní bankou se považují pro účely ocenění za splatné.
(4) Ke kupní ceně se přičte úrok obvyklý za dobu ode dne nabytí účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu do dne splatnosti kupní ceny. Pokud výsledkem ocenění není kladná hodnota, poskytne se prodávajícímu kupní cena ve výši 1 Kč.
(5) Banka v nucené správě, kupující a další osoby, které mají u sebe věci a dokumentaci nebo disponují informacemi potřebnými k řádnému vypracování ocenění, jsou povinni je za tím účelem osobě, která vypracuje ocenění obchodního závodu banky (dále jen „oceňovatel“), poskytnout.
§ 29c
(1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka. Účastníky řízení o jmenování oceňovatele jsou osoba, která má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené správě a nabyvatel obchodního závodu .
(2) Oceňovatelem může být jmenována osoba, která má zkušenosti a znalosti v oblasti oceňování obchodních závodů bank , má dostatečné předpoklady pro vypracování řádného a nezávislého ocenění obchodního závodu banky v nucené správě a se svým jmenováním souhlasí.
(3) Oceňovatelem nesmí být osoba, která má zvláštní vztah k bance, která je nebo v posledních 5 letech byla auditorem banky nebo která neskýtá záruky nestrannosti ocenění.
(4) Osoba, která má být jmenována oceňovatelem, je povinna upozornit Českou národní banku bez zbytečného odkladu na skutečnosti, které by podle jejího názoru mohly vést k pochybnostem o její nestrannosti. Tuto povinnost má též oceňovatel, zjistí-li tyto skutečnosti v průběhu výkonu funkce.
(5) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele nebo způsob jejího určení, jakož i její splatnost. Odměna oceňovatele je nákladem spojeným s výkonem nucené správy podle § 27 odst. 2 a zahrnuje též nutné výdaje oceňovatele. Pokud majetek banky nepostačuje k uhrazení odměny nebo její části, poskytne oceňovateli odměnu nebo tuto její část Česká národní banka, které tím vzniká nárok vůči bance v nucené správě na její uhrazení.
(6) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, pokud oceňovatel porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, a jmenovat oceňovatele nového. Ze stejného důvodu může Česká národní banka snížit odměnu oceňovatele. Ze závažných důvodů může Česká národní banka oceňovatele odvolat též na jeho žádost. Podaný rozklad nemá odkladný účinek.
(7) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout nově jmenovanému oceňovateli veškerou součinnost ke splnění jeho úkolu.
(8) Ustanovení § 29b a 29c se použijí při prodeji části obchodního závodu obdobně.
§ 30
(1) Nucenou správu může Česká národní banka zavést za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního nebo finančního systému.
(2) Má-li být zavedena nucená správa v bance, která má pobočku na území hostitelského státu, informuje Česká národní banka orgán dohledu hostitelského státu o záměru zavést nucenou správu a o případném omezení nakládání s vklady a o případném omezení plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance podle § 29 odst. 3 a 4; tuto informaci poskytne před vydáním rozhodnutí nebo bezprostředně poté, nesnese-li věc odkladu. Informace obsahuje i upozornění na možné důsledky zavedení nucené správy, popřípadě omezení nakládání s vklady.
(3) Správce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i na území jiných členských států s výjimkou užití donucovacích prostředků či jiného užití síly a pravomoci závazně rozhodovat spory nebo jiná řízení, k nimž jsou příslušné soudy nebo správní orgány daného státu.
(4) Správce se prokazuje úředně ověřenou kopií rozhodnutí o zavedení nucené správy bez jejího vyššího ověření s překladem do úředního jazyka daného státu, pokud je vyžadován. Správce podle možností vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i na území třetích států.
(5) Při výkonu svých pravomocí na území členských států se správce řídí právním řádem daného státu, zejména ohledně postupů při prodeji majetku a při poskytování informací zaměstnancům. Jestliže je to podle právních předpisů daného státu potřebné k plnění účelu nucené správy, je správce povinen žádat, aby údaj o zavedení nucené správy byl zapsán v katastru nemovitostí, obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku. Náklady provedení zápisu jdou k tíži banky.
§ 31
(1) Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se nucené správy podává Česká národní banka.
(2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh České národní banky zavedení nucené správy, skončení nucené správy a dále odvolání správce a jmenování nového správce.
(3) Soud je povinen rozhodnout do 3 dnů od doručení o návrzích správce na zápis do obchodního rejstříku nebo ve stejné lhůtě provést zápis do obchodního rejstříku, aniž by o tom vydával rozhodnutí. Omezení stanovená zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí o povolení zápisu se nepoužijí.
§ 32
(1) Během nucené správy může Česká národní banka poskytnout bance finanční pomoc k odstranění dočasného nedostatku likvidity.
(2) Nárok na vrácení finanční pomoci poskytnuté podle odstavce 1 má přednost před všemi ostatními závazky banky.
§ 33
(1) Nucená správa končí
a) doručením rozhodnutí České národní banky o skončení nucené správy,
b) jmenováním likvidátora,
c) prohlášením konkursu, nebo
d) uplynutím 24 měsíců od zavedení nucené správy.
(2) Nucená správa nekončí zánikem licence banky.
§ 33a
Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění15) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu16), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.

Zprávy a aktuality

Dokonalý finanční plán je jen chiméra

09.07.  |  Jaroslav Bartoš

Každý někdy zatouží být bohatý, nemít žádné finanční starosti a plnit si svá finanční přání jediným mávnutím platební karty. Finanční realita většiny z nás je ale naprosto odlišná. Majetek je třeba dlouhodobě budovat. A na tomto faktu je postavena teorie finančního plánování.

Bankovní identita vám pomůže vyřídit věci z banky i úřadů z…

22.06.  |  Michal Bureš

Bankovní identitu používá čím dál více bankovních institucí, rovněž i úřady státní správy jsou do ni zapojené. Co všechno skrze bankovní identitu vyřídíte…

Spočítejte si výši hypotéky

24.04.  |  Komerční sdělení

Stále více lidí touží po vlastním bydlení. Ať už jste se rozhodli pro dům se zahradou nebo útulný byt ve městě, budete si pravděpodobně muset vzít hypotéku. Zorientujte se v nabídkách a spočítejte si, kolik vlastně zaplatíte.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

6 tipů, jak bezpečně na finanční aplikace

21.12.  |  Redakce

Bezhotovostní platby jsou čím dál populárnější. S nimi stoupá i obliba různých mobilních aplikací, ať se…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky