Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz

03.06.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ve snaze co možná nejvíce ulehčit život osobám, jejichž zvlášť těžké postižení vyžaduje neustálou péči a pozornost průvodce, byl v minulosti zaveden systém kartiček, díky němuž se tito lidé mohou těšit několika výhodám. Patří mezi ně například slevy na daních, jízdné MHD zcela zdarma či výrazně zlevněné vstupenky do kina a na další kulturní akce. Kdo všechno má na průkaz ZTP/P ale vlastně nárok a kde o takovou kartičku žádat?

Zdravotně postižení mohou v Česku využívat řadu výhod, o nichž mnozí ani nemusí vědět.

Jsou slevy pro zdravotně postižené dostatečné?

Průkaz ZTP/P

Zdroj: Shutterstock

Co je ZTP/P?

Ze všeho nejdřív je potřeba vymezit, co tato čtyři písmena vůbec znamenají. Zkratka ZTP/P doslova značí zvlášť těžké postižení s průvodcem a týká se osob, které trpí těžkou formou nějakého fyzického nebo smyslového, respektive mentálního postižení, v důsledku čehož jsou pohybově či orientačně omezeny a musejí se spoléhat na pomoc někoho jiného – jakéhosi průvodce, který je bude všude doprovázet.

A protože mají tito lidé právě v důsledku své nemoci život o poznání náročnější než zdraví občané, rozhodl se jim stát vyjít vstříc. O tom, zda je to dostatečně, či nikoliv, se pravidelně nejen mezi politiky vedou sáhodlouhé debaty. Smysl tohoto článku nicméně spočívá v něčem poněkud jiném, a sice v poskytnutí výčtu, respektive přehledu výhod, kterým se držitelé průkazu ZTP/P mohou těšit. A protože jich je hned několik, je zapotřebí je rozlišit do příslušných kategorií.

Lidem se zvlášť těžkým postižením s průvodcem náleží veškeré benefity, které využívají osoby ZTP (zvlášť těžké postižení), jež pro změnu mají zase nárok na všechny takové, jimž se těší držitele kartiček TP (těžké postižení). Asi nikoho tak nepřekvapí, že zde platí jakási přímá úměra, jež zaručuje, že čím vyšší je takzvaný stupeň mimořádných výhod, tím větší počet benefitů si ta konkrétní skupina může nárokovat.

Osoby TP

Pokud jde o těžce postižené osoby (TP), v jejich případě se státem poskytované výhody týkají především dopravy ve veřejných prostředcích a případné návštěvy úřadů. Tito lidé mají v MHD, potažmo autobuse či vlaku speciálně vyhrazené sedadlo, na něž jim z titulu jejich zdravotní indispozice vzniká automatický nárok. Pakliže by na některém z úředních míst vznikly dlouhé fronty, které by vyžadovaly dlouhé postávání, mají osoby TP přednostní právo na vyřízení svých osobních záležitostí. To je ale víceméně vše. Žádné daňové úlevy, jízdné zdarma či vlastní parkovací místo se jich z titulu držitele průkazu TP netýkají.

Osoby ZTP

To situace osob ZTP je ve srovnání s výše uvedenou skupinou lidí, co do počtu benefitů, diametrálně odlišná. Kromě všech již zmíněných výhod se totiž mohou navíc těšit ještě ze zcela bezplatné přepravy MHD či 75procentní slevy na jízdném ze strany vnitrostátních autobusových dopravců. Nadále mají rovněž právo na zisk takzvaného parkovacího průkazu, který jim umožňuje parkovat na místě pro invalidy, kdekoliv se takové místo nachází (ovšem ne vždy zcela bez poplatku, neboť to je zcela v kompetenci dané obce). Samozřejmostí pak je vlastní vyhrazení stání před domem. Tím však výčet zdaleka nekončí.

Osoby ZTP, které jsou držiteli parkovacího průkazu, mohou vjet na nezbytně nutnou dobu, kterou využijí k naložení či vyložení věcí do, respektive z auta, do zákazu vjezdu i do míst, jež jsou určena pouze pro zásobování. Musejí se však ujistit, že jejich vůz netvoří překážku na silnici.

Jakožto ZTP jsou ušetření od placení ekologické daně, dopravní úřad jim zcela bezplatně zapíše auto do registru motorových vozidel, a potenciálně jim může být úřadem práce přiznán i příspěvek na nákup automobilu vždy jednou za pět let, na jehož základě smějí pro změnu na úřadě finančním požádat o navrácení daně z přidané hodnoty (DPH) až do částky sto tisíc korun. Osoba ZTP má nadále nárok na bezplatné používání všech tuzemských dálnic a rychlostních silnic.

V souvislosti s tím je však potřeba pamatovat taktéž na některá omezení. Pakliže jste držiteli tohoto průkazu (případně ZTP/P) a jedete po dálnici autem vaším nebo patřícím osobě blízké, dálniční známku skutečně nepotřebujete. Pokud by ale takový automobil byl někoho jiného, pak se dotčený (potažmo vy) dálničním poplatkům nevyhne. V konečném důsledku by totiž takto mohl zákona, který má ulehčovat život výhradně osobám ZTP a ZTP/P, zneužívat v podstatě kdokoliv.


Čtěte také:


Osoby ZTP/P

Přirozeně největšímu počtu benefitů se mohou těšit osoby, jež jsou držiteli průkazu ZTP/P a jako takové spadají do třetího stupně mimořádných výhod. Vztahují se na ně všechny výše uvedené benefity, a kromě toho ještě celá řada dalších.

Je-li takový člověk nevidomý, smí dopravními prostředky zcela zdarma přepravovat sám sebe i svého vodícího psa. Pro všechny ostatní s kartičkou ZTP/P stát zařídil, aby s nimi mohl bezplatně cestovat jejich průvodce. České dráhy nicméně požadují, aby takový průvodce byl starší 10 let a zároveň nebyl rovněž držitelem stejného průkazu (toto pravidlo se však týká pouze vidoucích občanů ZTP/P).

Na vlastní parkovací místo před domem mají právo tehdy, pokud jim byl podobně jako osobám se zvlášť těžkým postižením udělen parkovací průkaz. Musejí nicméně počítat s tím, že vytvoření takového stání zaplatí takříkajíc z vlastní kapsy.

Slevy do kina či divadla

Ve snaze této inkriminované skupině lidí co možná nejvíce zjednodušit jejich značně ztížený život, lze pochopitelně najít řadu slev i v rámci soukromých institucí. Zářným příkladem mohou být některá kina a divadla.

Řada z nich totiž osobám ZTP/P, potažmo ZTP poskytuje až 50procentní slevu na vstupném. Žádné pravidlo to však rozhodně není, neboť tato kulturní zařízení se řídí pokyny svých majitelů a něco takového je výhradně v jejich kompetenci. Podmínky se navíc mohou lišit kino od kina, respektive divadlo od divadla, a tak je dobré si vždy před každou návštěvou pozorně přečíst ceník, případně návštěvní řád.

Díky slevám na dani ušetří tisíce ročně

Tím finančně zřejmě nejzajímavějším benefitem vztahujícím se k průkazu ZTP/P je pak sleva na dani. Díky tomuto zvýhodnění ušetří všechny osoby se zvlášť těžkým postižením s průvodcem ročně na dani z příjmu 16 140 korun.

Pakliže by byla za takovouto osobu označena manželka, respektive manžel, který/á nemá za zdaňovací období vlastní příjem přesahující 68 tisíc korun, může si dotyčný na daních odečíst celkem 49 680 korun za rok. Je-li držitelem průkazu ZTP/P vyživované dítě, s nímž osoba žije ve společné domácnosti, činí měsíční sleva na dani 2 234 Kč.

Kromě toho jsou všichni lidé s průkazem ZTP/P, ale rovněž i ZTP osvobozeni od placení daně ze staveb. Podmínkou nicméně je, aby pobírali sociální dávky, které slouží jakožto příspěvek na živobytí, a dům, na nějž chtějí tento nárok uplatit, byl v jejich vlastnictví a sloužil k trvalému bydlení. Mimo to lze takto osvobodit od daně i budovy sloužící pro účely individuální rekreace těchto osob.

Kam se žádostí o průkaz ZTP/P

Průkazy TP, ZTP, respektive ZTP/P vydává místně příslušný úřad práce po splnění konkrétních zákonem stanovených podmínek. Zpravidla na ně mají nárok osoby, kterým byla například amputována končetina, mají těžkou poruchu pohyblivosti, jsou nevidomí či třeba trpí nějakou významnou mentální poruchou.

Žádost o vydání některého z výše uvedených průkazů zhodnotí posudkový lékař, který si pro tyto účely pro změnu vyžádá zdravotní dokumentaci dotčené osoby od lékaře obvodního.

Stát samozřejmě myslí i na ty, kdo z důvodu omezené pohyblivosti nejsou schopni dostavit se na úřad práce osobně. Žádost lze proto zaslat doporučeně, jako obyčejný dopis, skrze datovou schránku, případně i prostřednictvím jiné osoby, jíž svěříte plnou moc a na dobu nezbytně nutnou pro podání žádosti i svůj občanský průkaz.

 

Průkaz ZTP/P a invalidita jsou dvě zcela odlišné věci

Důležité je v tomto ohledu zmínit skutečnost, že za osobu ZTP či ZTP/P může být označen i takový člověk, kterému nebyl přiznán žádný stupeň invalidity a který nepobírá příspěvek na péči, a naopak.

Zatímco průkazy TP, ZTP a ZTP/P má na starosti úřad práce, posuzování nároku na invalidní důchod na základě přiděleného stupně invalidity je výhradně v kompetenci okresní správy sociálního zabezpečení, přičemž je potřeba uvést, že tyto dvě instituce spolu v této záležitosti nijak nespolupracují, byť se jedná o zdánlivě podobnou problematiku.

I proto tak může nastat situace, že dotyčný smí uplatnit slevu na dani vztahující se na osobu ZTP, respektive ZTP/P, zatímco sleva na dani pramenící z invalidity I. a II. stupně či invalidity III. stupně se jej jednoduše netýká.

Jak zmíněné průkazy, tak invalidní důchod jsou navíc hodnoceny na základě odlišných kritérií. Zatímco v případě prvního hraje stěžejní roli především snížená schopnost pohybu, u druhého rozhoduje pro změnu to, došlo-li u dotyčného k poklesu vlastní práceschopnosti, a pokud ano, tak k jak velkému.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 353 krát

Články ze sekce: Spotřebitel