Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Banky, družstevní záložny, ale i jiné finanční instituce se musí pohybovat v rámci legislativně vymezených pravidel. Někdy je dobré se s nimi seznámit. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa obchodu a financí. Po kliknutí na konkrétní zákon v souvisejících odkazech dostanete jeho znění.

Část osmá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 29
Ustanovení správního řádu o doručování veřejnou vyhláškou17) nelze použít v řízení podle tohoto zákona, s výjimkou doručování neznámým účastníkům nebo účastníkům neznámého pobytu či sídla.
§ 30
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v občanském soudním řízení ve věcech vyvlastnění podle občanského soudního řádu18).
§ 30a
(1)Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2)Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3)Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4)Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 31
Žádosti na vyvlastnění, o nichž bylo řízení zahájeno přede dnem účinnosti tohoto zákona a dosud nebylo pravomocně skončeno, se projednají a rozhodnou podle právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost vyvlastnitele podle § 5 odst. 1 učinit vše pro to, aby vyvlastňovanému byl po dobu nejméně 6 měsíců znám účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem, se neuplatní.
§ 32
Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.

Zprávy a aktuality

Elektřina pod atakem koronaviru zlevňuje: Jenže ne dost

27.05.  |  Jana Poncarová

Komodity se pod vlivem koronavirové krize propadly, dobře je to viditelné na čerpacích stanicích. Po benzinu a naftě by mohla domácnostem zlevnit i elektřina. Dodavatelé ale zatím se snižováním cen otálejí. Proč?

Kdo se zrušením daně z nabytí nemovitosti přijde o peníze?

26.05.  |  Redakce

Zrušení daně z nabytí nemovitostí je stále velké téma. Mnozí změnu vítají, jiným vadí kvůli odpočtům, které…

Chyba na vyúčtování? Pošlete dodavateli elektřiny nebo plynu reklamaci

22.05.  |  Jana Poncarová

Spočítal vám dodavatel elektřiny špatně doplatek? Nedodržel obchodník s plynem termín nebo jiné podmínky smlouvy? Pošlete mu reklamaci. Pokud nereaguje nebo prošvihne lhůtu, máte nárok na několikatisícovou finanční náhradu.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Pardubický: Byt na investici už láká i mladší ročníky

21.08.  |  Redakce

Tomáš Pardubický řídí jednu z největších a nejvýznamnějších developerských společností v Praze. FINEP se…

Makléři: Sazby hypoték mírně porostou, ale nad 5 % se…

18.02.  |  Redakce

Na začátku roku všechny banky vždy opticky zdraží, aby na jaře mohly říci: „Máme skvělou kampaň“ a vrátit se…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.