Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Banky, družstevní záložny, ale i jiné finanční instituce se musí pohybovat v rámci legislativně vymezených pravidel. Někdy je dobré se s nimi seznámit. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa obchodu a financí. Po kliknutí na konkrétní zákon v souvisejících odkazech dostanete jeho znění.

Část jedenáctá
Likvidace banky

§ 36
(1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může podat pouze Česká národní banka. Pouze Česká národní banka podává též návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora a dále návrh na zrušení akciové společnosti, byla-li bance odňata licence. Soud rozhodne o návrhu České národní banky do 24 hodin od podání návrhu.
(2) Likvidátorem nesmí být osoba, která má nebo měla zvláštní vztah k bance, nebo je nebo v posledních 5 letech byla auditorem banky nebo se jakýmkoli způsobem na auditu v bance podílela. S přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora stanoví Česká národní banka výši a splatnost jeho odměny.
(3) Fyzické osoby, které se při likvidaci banky seznámily s údaji, na které se vztahovalo bankovní tajemství, jsou povinny zachovávat mlčenlivost podle § 39 tohoto zákona obdobně.
(4) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní výkazy a doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s občanským zákoníkem a se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev , a na písemné vyžádání České národní banky další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace.
(5) Likvidátor je povinen vymáhat vydání plnění z neplatných právních jednání (§ 12 odst. 2).

Část jedenáctá
Likvidace banky

Přestupky
§ 36a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) přijme vklad v rozporu s § 2 odst. 1,
b) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,
c) nabude nebo zvýšší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,
d) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,
e) jako osoba jednající ve shodě
1. nabude nebo zvýšší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo
2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15, nebo
f) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.
(2) Fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.
(3) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky nebo fyzická osoba jako osoba ve vedení banky z jiného než členského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 4 písm. c) současně zastává funkce ve většším než povoleném rozsahu.
(4) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 1.
(5) Fyzická osoba jako osoba ve vedení zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, nebo jako osoba ve vedení této pobočky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 2.
(6) Fyzická osoba jako osoba, která byla členem statutárního orgánu banky, členem správní rady banky, členem dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 2 let předcházejících tomuto dni, se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost správci podle § 28 odst. 3.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 3,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 4 až 6,
d) dvojnásobku výšše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e); není-li možné výšši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130 000 000 Kč.
§ 36b
(1) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.
(2) Fyzická osoba jako osoba, která se při likvidaci banky seznámila s údaji, které jsou předmětem bankovního tajemství, se dopustí přestupku tím, že porušší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 36 odst. 3.
(3) Pracovník banky, člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že porušší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 39.
(4) Člen správní rady Fondu pojišštění vkladů, jeho pracovník a dalšší osoby pověřené výkonem činnosti se dopustí přestupku tím, že porušší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 41b odst. 8.
(5) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne údaje Fondu pojišštění vkladů podle § 41d odst. 2.
(6) Fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 4 nebo odstavce 6.
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 36c
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) přijme vklad v rozporu s § 2,
b) neoprávněně použije označení „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě,
c) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,
d) nabude nebo zvýšší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,
e) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,
f) jako osoba jednající ve shodě
1. nabude nebo zvýšší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo
2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15,
g) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti, nebo
h) neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29b odst. 5.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesdělí České národní bance informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě nebo sdělí informace nepravdivé, zkreslené, zamlčí podstatné informace nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,
b) nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajiššťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem, a oceňovatel se dopustí správního deliktu tím, že neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 29c odst. 4.
(5) Oceňovatel se dopustí správního deliktu tím, že zpracuje ocenění v rozporu s požadavky stanovenými v § 29b.
(6) Odvolaný oceňovatel se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí správního deliktu tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.
(8) Právnická osoba jako osoba, které zanikla licence, se dopustí správního deliktu tím, že přijme vklad, poskytne úvěr nebo uskuteční jiné činnosti po dni zániku licence.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) a odstavce 4,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), odstavce 3, odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,
d) dvojnásobku výšše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výšši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do 130 000 000 Kč,
e) dvojnásobku výšše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výšši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výšše 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) dvojnásobku výšše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výšši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výšše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 36d
(1) Finanční holdingová osoba, sm횹ená finanční holdingová osoba nebo smíššená holdingová osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 5, nebo
b) v rozporu s § 26g odst. 6 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží požadované podklady.
(2) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace podle § 41f odst. 10.
(3) Obchodník s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13), nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost vůči bance nebo pobočce zahraniční banky podle § 41f odst. 7, nebo
b) nevede evidenci údajů podle § 41c odst. 3.
(4) Oprávněná finanční instituce se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že
a) založí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
b) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1, nebo
c) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýššlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 nebo 3,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.
Správní delikty banky
§ 36e
(1) Banka se dopustí správního deliktu tím, že
a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,
b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h odst. 2,
d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,
e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýššlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i,
f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,
g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3,
h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 nebo 2,
i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 4,
j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,
k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky,
m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, nebo
n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.
(2) Banka se dopustí správního deliktu tím, že
a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,
b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,
d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,
h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o
1. velkých expozicích,
2. pákovém poměru,
3. likviditě,
j) neudržuje opakovaně nebo po delšší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
l) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,
m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,
n) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
o) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.
(3) Banka se dopustí správního deliktu tím, že
a) nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,
b) nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24 anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
d) neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.
(4) Banka se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis vššech akcionářů nebo připustí účast osoby označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou hromadu bez písemného vyjádření České národní banky,
b) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,
c) porušší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet banky,
d) porušší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),
2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22 odst. 1 písm. c),
4. ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,
i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České národní bance,
j) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo
k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výšši stanovené v rozhodnutí vydaném na základě § 26k odst. 7.
(5) Banka se dopustí správního deliktu tím, že
a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,
b) porušší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,
e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst. 2,
f) neúčastní se systému pojišštění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů,
g) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,
h) neposkytne údaje Fondu pojišštění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n,
i) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9, nebo
j) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), d), odstavce 4 nebo odstavce 5,
d) dvojnásobku výšše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výšši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výšše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) dvojnásobku výšše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výšši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výšše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 36f
(1) Banka, která má na základě § 8b odst. 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby organizační uspořádání a jiné mechanismy uvedené v § 8b odst. 1 a používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.
(2) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Tuzemská ovládající banka nebo odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby anebo odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky podle § 26g odst. 2, nebo
b) nezajistí audit informací podle § 26g odst. 3.
(4) Banka se dopustí správního deliktu tím, že porušší povinnost podle § 26g odst. 4 sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku nebo řídit rizika s nimi spojená anebo je podrobit odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.
(5) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky, banka ve skupině sm횹ené holdingové osoby a odpovědná banka ovládaná smíššenou finanční holdingovou osobou, které jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle § 26f odst. 1 nebo čl. 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 5 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč
§ 36g Správní delikty zahraniční banky se sídlem v členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,
b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 nebo 2,
d) v rozporu s § 11 odst. 5 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,
e) porušší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,
f) porušší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
j) poruššila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o vššech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo
m) využije v reklamě rozdílů pojišštění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(2) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky a využívá připojišštění podle § 41m, se dopustí správního deliktu tím, že
a) se neúčastní systému pojišštění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů, nebo
b) neposkytne údaje Fondu pojišštění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až g),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) až m) nebo odstavce 2.
§ 36h Správní delikty zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,
b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,
c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává dalšší činnosti po dni zániku licence,
d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2, e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
f) neuveřejní informace podle § 11,
g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 3,
h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 4,
i) v rozporu s § 11 odst. 5 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,
j) nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,
k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky, nebo
l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.
(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,
b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo nesprávné údaje,
c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,
d) porušší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo
e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.
(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,
b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,
c) porušší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,
d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,
2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,
f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
j) poruššila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o vššech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
m) neúčastní se systému pojišštění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pojišštění vkladů, nebo
n) neposkytne údaje Fondu pojišštění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. l),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až k), m) nebo n).
Společná ustanovení
§ 36i
(1) Zjistí-li Česká národní banka, že doššlo k poruššení právní povinnosti, za kterou lze uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen „protiprávní jednání“), zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjišštěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky šškodlivé. Při posuzování společenské šškodlivosti protiprávního jednání vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.
(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.
(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila vešškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby protiprávnímu jednání zabránila.
(4) Při určení výšše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k
a) délce trvání protiprávního jednání,
b) finanční situaci právnické osoby,
c) významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,
d) ztrátě třetích osob způsobené zjišštěným protiprávním jednáním,
e) součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,
f) předchozím správním deliktům právnické osoby.
(5) Kritéria pro stanovení výšše pokuty uvedená v odstavci 4 se použijí i při stanovení výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.
(6) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději vššak do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(7) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději vššak do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(8) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
§ 36j
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení,
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou šškodu.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

Zprávy a aktuality

Proč uzavření předmanželské smlouvy není ostuda a před čím vás chrání?

23.09.  |  Lucie Mečířová

Každý rok proběhne v České republice tisíce svateb. Naprostá většina budoucích manželů pak neuzavře předmanželskou smlouvu. Proč je dobré o ní minimálně uvažovat a před čím vás chrání?

Co jste možná nevěděli o předdůchodu

21.09.  |  Lucie Mečířová

Uvažujete o tom, že byste už chtěli čerpat předdůchod? Jaké podmínky je k tomu nutné splnit a co o něm možná doposud nevíte?

Spočítejte si výši hypotéky

24.04.  |  Komerční sdělení

Stále více lidí touží po vlastním bydlení. Ať už jste se rozhodli pro dům se zahradou nebo útulný byt ve městě, budete si pravděpodobně muset vzít hypotéku. Zorientujte se v nabídkách a spočítejte si, kolik vlastně zaplatíte.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

6 tipů, jak bezpečně na finanční aplikace

21.12.  |  Redakce

Bezhotovostní platby jsou čím dál populárnější. S nimi stoupá i obliba různých mobilních aplikací, ať se…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.