Kdy se musí neplátce DPH registrovat jako identifikovaná osoba?

07.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikáte jako neplátci DPH a nevíte, kdy se na vás vztahuje povinnost registrace k identifikované osobě neboli k dani z přidané hodnoty pro zahraniční transakce?

Obvykle se podnikatelé stávají plátci daně z přidané hodnoty tehdy, když jejich obrat z výdělečné činnosti překročí hranici jednoho milionu korun. Pokud ale fyzické či právnické osoby (neplátci DPH) uskutečňují obchodní transakce přes hranice České republiky do jiných států Evropské unie, stávají se tzv. identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba

Zdroj: Shutterstock

Co je to identifikovaná osoba?

Identifikovanou osobou se podnikatel (neplátce DPH) stává tehdy, když přijímá službu nebo zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „EU“), než je Česká republika. Registrovat se k identifikované osobě musí i v opačném případě, kdy nabízí své služby a zboží do jiných států EU.

Status identifikované osoby (dále také „IO“) získává podnikatel po registraci k dani z přidané hodnoty na finančním úřadě. Tuto registraci musí provést do 15 kalendářních dnů od doby, kdy mu vznikla povinnost stát se identifikovanou osobou. Identifikovanou osobou se mohou stát pouze podnikatelé, kteří nejsou registrováni jako plnohodnotní plátci DPH.

Možnost registrace k identifikované osobě má zajistit podnikatelům trvalý titul neplátců DPH v případě obchodování s podnikateli stejné země a s tím odvrátit povinnosti, které musejí vykonávat plnohodnotní plátci DPH.

Identifikovaná osoba a odvod DPH

Při nákupu ze států EU tato povinnost k registraci IO neplatí vždy a záleží na celkové částce za zboží v průběhu celého kalendářního roku. Pokud podnikatel přesáhne limit 326 000 Kč, vzniká mu povinnost registrace k identifikované osobě. Jiná situace se ovšem týká služeb. Jestliže podnikatel přijímá nebo poskytuje služby v rámci jiných členských států EU, musí se registrovat na finančním úřadě k dani z přidané hodnoty jako IO, a to do 15 kalendářních dnů od provedení transakce.

Příklad: Podnikatel (neplátce DPH) nakoupí na Slovensku zboží v hodnotě 450 000 Kč. Jelikož je částka vyšší než limit 326 000 Kč, musí za tento nákup odvést daň z přidané hodnoty v ČR takové výši, která se vztahuje na konkrétní druh zboží (ve většině případů 21 %). Neplátce DPH se tak stává identifikovanou osobou a je povinen odvést DPH v měsíčním daňovém přiznání.

Příklad: Podnikatel (neplátce DPH) provozuje e-shop a platí Facebooku za online reklamu. Za reklamu na Facebooku zaplatí 5 000 Kč a z této částky ještě musí odvést daň ve výši 21 % státu, jelikož se jedná o zahraniční transakci. Tedy 1 050 Kč musí přiznat spádovému finančnímu úřadu v daňovém měsíčním přiznání.

Příklad: Podnikatel (neplátce DPH) poskytuje copywriterské služby pro německou firmu. Místem daňového plnění se stává stát, kde má příjemce služby zřízené sídlo. V tomto případě odvede daň z přidané hodnoty odběratel služby v Německu, dle výše německých sazeb DPH. Dodavatel služby z ČR se i v tomto případě musí registrovat k identifikované osobě, ale není povinen za tuto službu podávat nulové měsíční přiznání k DPH. Má ale povinnost uvést tuto službu v měsíčním souhrnném prohlášení.

Podnikatelé, kteří jsou evidováni jako identifikované osoby, nemají nárok si uplatnit odpočet daně u nakoupených nákladů. Tuto možnost mají zpravidla jen plnohodnotní plátci DPH.

Zdaňovací období u identifikované osoby je vždy kalendářní měsíc.

Sazby DPH v České republice 2022

DPH se vyměřuje v takové výši, jaká je aktuální sazba v daném státě. V České republice se na většinu zboží a služeb vztahuje daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

  • 21 % DPH — většina zboží a služeb, prodej alkoholu a tabákových výrobků,
  • 15 % DPH — potraviny, nápoje, zdravotní pomůcky, ubytovací služby, stravovací služby, dopravní služby, fitness služby...,
  • 10 % DPH — léčivé přípravky, knihy, opravy jízdních vozidel, kadeřnické služby, opravy obuvi, domácí péče o děti, seniory a zdravotně znevýhodněné.

Daňové přiznání a souhrnné prohlášení u identifikované osoby

Na identifikované osoby se vztahuje závazek podávat daňové přiznání a souhrnné prohlášení na finanční úřad do 25 kalendářních dnů od konce měsíce, ve kterém jim vznikla k tomuto úkonu povinnost.

Daňové přiznání — Podává identifikovaná osoba tehdy, když je v daném měsíci odběratelem služby nebo zboží z jiných členských států EU a místem daňového plnění, tedy odvodu DPH, je Česká republika.

Souhrnné prohlášení — Do souhrnného hlášení uvádí identifikovaná osoba služby, které poskytla podnikatelům se sídlem v některém ze států EU. Pouze podnikatelům, kteří jsou plátci DPH a odvedou si sami DPH podle sazeb v daném státě. V případě, že IO poskytne službu nepodnikateli (soukromé osobě) v rámci EU, tuto službu nijak nezapisuje do souhrnného prohlášení a místem daňového plnění se stává ČR — nutné vykázat české DPH z této služby v daňovém přiznání.

V okamžiku, kdy IO poskytuje službu do zahraničí podnikateli, který není plátcem DPH, vzniká odběrateli přijetím služby od dodavatele povinnost se k DPH registrovat či se stát identifikovanou osobou, pokud to daná země EU umožňuje.

Faktura v přenesené daňové povinnosti (reverse chargé)

Tento typ faktury se uplatňuje tehdy, když identifikovaná osoba poskytuje zboží nebo službu do jiného členského státu EU. Ve faktuře tzv. reverse chargé neudává dodavatel výši daně. Odběratel má povinnost zaplatit dodavateli částku za službu uvedenou ve faktuře a z této sumy odvést DPH v aktuální výši konkrétního státu prostřednictvím daňového přiznání. Faktura musí povinně obsahovat poznámku, že se daňová povinnost přenáší na odběratele zboží a služby.

  • Dodavatel neuvádí ani nepřiznává daň, ale podává souhrnné prohlášení.
  • Odběratel neplatí DPH dodavateli, ale státu.
  • Tento systém funguje pouze mezi plátci DPH a identifikovanými osobami.
  • Pokud vystavuje IO fakturu do zahraničí soukromé osobě (nepodnikateli), faktura v přenesené daňové povinnosti nelze uplatnit a místem daňového plnění se stává ČR.

Čtěte také:

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ