Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění, které řeší vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad pojistným trhem, podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistbých událostí nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Část čtvrtá
Mlčenlivost

§ 126 Mlčenlivost
(1) Kontrolní pracovníci České národní banky pověření výkonem dohledu v pojišťovnictví jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti v rámci výkonu dohledu v oblasti pojišťovnictví s výjimkou informací podaných v zobecněné nebo celkové podobě, ze které není možno identifikovat jednotlivou osobu, které se informace týká. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnost zachovávat mlčenlivost platí i pro členy poradních orgánů a další osoby zúčastněné při výkonu dohledu.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 nesmějí využívat informace, které získaly při výkonu své funkce nebo svého zaměstnání, pro sebe ani pro jiného.
§ 127 Povinnost zachovávat mlčenlivost osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu a dalších osob
(1) Členové statutárního a dozorčího orgánu a zaměstnanci pojišťovny a zajišťovny, likvidátor, správce a jeho zástupce podle § 100, jakož i osoby činné pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob. Povinnost zachovávat mlčenlivost mají tyto osoby i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru.
(2) Osoby podle odstavce 1 zachovávají mlčenlivost o činnosti pojišťovny nebo zajišťovny a ve věcech s ní souvisejících, s výjimkou informací podaných v souhrnné nebo celkové podobě, ze které není možno identifikovat jednotlivou pojišťovnu nebo zajišťovnu, a to i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru, na základě kterého tuto činnost vykonávají.
(3) Fyzické osoby, které se při likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny seznámily s údaji, které jsou předmětem povinnosti zachovávat mlčenlivost podle tohoto zákona, zachovávají o těchto skutečnostech mlčenlivost.
§ 128 Výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost
(1) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 127 není poskytnutí informací se souhlasem osob, jichž se údaje týkají, a dále poskytnutí informací na písemné vyžádání
a) České národní banky při výkonu dohledu podle tohoto zákona,
b) soudu,
c) orgánu činného v trestním řízení,
d) správce daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro výkon jejich správy,
e) příslušného orgánu dohledu členského státu nebo třetího státu, jestliže se jedná o pojištění sjednané pojišťovnou se sídlem na území tohoto státu,
f) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) zdravotní pojišťovny ve věci vymáhání náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci,
h) Veřejného ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zákona upravujícího jeho působnost32),
i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího bezpečnostní způsobilost33),
j) orgánu příslušnému rozhodovat o porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a střet zájmů34),
k) Úřadu pro ochranu osobních údajů,
l) soudního exekutora podle zákona upravujícího činnost soudních exekutorů a exekuce,
a to za předpokladu, že se tyto požadované informace budou vztahovat ke konkrétní osobě a lze je použít pouze ke splnění povinnosti vyplývající z působnosti orgánu nebo úřadu podle písmen a) až j).
(2) Písemné vyžádání podle odstavce 1 musí obsahovat údaje, ze kterých je zřejmý oprávněný důvod tohoto vyžádání. Informace podle odstavce 1 písm. l) se poskytuje za úhradu nákladů s tím spojených.
(3) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 126 a 127 není výměna informací mezi příslušnými orgány dohledu členských států a
a) orgány, které jsou odpovědné za výkon dohledu nad bankami nebo obdobnými úvěrovými institucemi, a dalšími finančními institucemi a úřady odpovědnými za dohled nad finančními trhy,
b) orgány a osobami působícími při likvidaci nebo úpadku pojišťovny,
c) osobami odpovědnými za provádění zákonem stanovených auditů pojišťoven a dalších finančních institucí,
d) odpovědnými pojistnými matematiky a úřady odpovědnými za kontrolu těchto pojistných matematiků při výkonu jejich činností,
a to za předpokladu, že právní úprava státu, ve kterém mají být tyto informace zpracovány, odpovídá stejným podmínkám stanoveným tímto zákonem; orgány a osoby, které získaly takové informace, zachovávají o nich mlčenlivost.
(4) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu příslušný orgán dohledu podle odstavce 3 písm. a) o každé skutečnosti, kterou považuje za podstatnou pro výkon dohledu tohoto příslušného orgánu. Na vyžádání příslušného orgánu dohledu Česká národní banka sdělí žádajícímu orgánu dohledu veškeré jí známé skutečnosti včetně výhrad k posuzovaným osobám.
(5) Informace podle odstavců 3 a 4 musí být určeny výhradně pro výkon dohledu. V případech, kdy informace pocházejí z jiného členského státu, nemohou být poskytnuty jiné osobě nebo uveřejněny bez výslovného souhlasu příslušného orgánu dohledu, který je poskytl, nebo pouze pro takové účely, pro které tento orgán dal svůj souhlas. Tyto informace mohou být sděleny pouze fyzické osobě určené úřadem nebo orgánem, kterému se takové informace poskytují. Tento úřad nebo orgán sdělí příslušnému orgánu dohledu jméno, popřípadě jména, příjmení a funkční zařazení této fyzické osoby opravňující ji k přijetí takové informace.
(6) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není oznámení pojišťovny nebo zajišťovny učiněné příslušným orgánům ve věci podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu ani podání vysvětlení, či svědecké výpovědi v trestním řízení, občanském soudním řízení a ve správním řízení ze strany pojišťovny nebo zajišťovny nebo osob pro ni činných, sdělení údajů nezbytných pro nakládání s pohledávkami pojišťovny ani sdělení v souvislosti s převodem pojistného kmene přebírající pojišťovně nebo v souvislosti s převodem kmene zajišťovacích smluv přebírající zajišťovně nebo pojišťovně.
(7) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není též plnění povinnosti vůči Ministerstvu financí vyplývající ze zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu35) nebo ze zákona o provádění mezinárodních sankcí36) a pro účely analýz finančního trhu a přípravy právních předpisů v oblasti finančního trhu.

Zprávy a aktuality

Jak je to s výplatou peněz u elektronické neschopenky

12.08.  |  Lucie Mečířová

I když elektronická neschopenka funguje již více než půl roku, mnozí v tom stále nemají jasno. Nesrovnalosti kolují zejména ve vyplácení nemocenského. Co tedy potřebujete vědět, pokud půjdete na neschopenku?

Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.  |  Komerční sdělení

Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Interview

Král: Peníze již nebude možné z životního pojištění vybírat

27.11.  |  Redakce

Od roku 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění, a to, že…

Pozor na limity u povinného ručení

13.06.  |  Redakce

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.