Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění, které řeší vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad pojistným trhem, podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistbých událostí nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Poznámky pod čarou

1)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
3)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
4)
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a)
§ 45 zákona č. 247/2000 Sb.
5)
Například § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
7)
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
8)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
8a)
§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Zákon č. 168/1999 Sb.
9a)
§ 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
9b)
§ 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
9c)
§ 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
9d)
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
11)
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.
12a)
Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
13a)
§ 1 odst. 3 a § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších.br> § 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších.
14)
Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
14a)
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
14b)
§ 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.
14c)
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
14d)
§ 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16)
Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
17)
§ 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
18)
Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.
18a)
§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
20)
Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.
20a)
§ 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.
21)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, ČSN 36 560-1-1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky, ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.
23)
Například § 23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
24)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
25)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
26)
Například § 18 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., § 37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
27)
Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27a)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
28)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29)
ČSN 66 6416.
30)
Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
31b)
§ 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
§ 61 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
32)
§ 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
32a)
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
32b)
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
32c)
Zákon č. 500/2004 Sb.
33)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
34)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
34a)
§ 37 zákona č. 56/2001 Sb.
35)
§ 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
35a)
Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35b)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
35c)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
35d)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
35e)
§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
35f)
§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
35g)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
37)
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
38)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
38a)
§ 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
38b)
Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38c)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
39)
Například § 33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 154/1994 Sb.
40)
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
41)
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
43)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
44)
Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).
45)
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Zprávy a aktuality

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění bolesti v roce 2020

02.04.  |  Redakce

Odškodnění bolesti je běžně uplatňovanou náhradou pro oběti dopravních nehod. Výpočet této náhrady se upravuje každý rok. Jak na odškodnění bolesti po autonehodě v roce 2020?

Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.  |  Komerční sdělení

Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Interview

Král: Peníze již nebude možné z životního pojištění vybírat

27.11.  |  Redakce

Od roku 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění, a to, že…

Pozor na limity u povinného ručení

13.06.  |  Redakce

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků