Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění, které řeší vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad pojistným trhem, podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistbých událostí nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Poznámky pod čarou

1)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
3)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
4)
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a)
§ 45 zákona č. 247/2000 Sb.
5)
Například § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
7)
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
8)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
8a)
§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Zákon č. 168/1999 Sb.
9a)
§ 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
9b)
§ 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
9c)
§ 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
9d)
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
11)
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.
12a)
Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
13a)
§ 1 odst. 3 a § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších.br> § 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších.
14)
Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
14a)
Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
14b)
§ 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.
14c)
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
14d)
§ 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16)
Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
17)
§ 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
18)
Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.
18a)
§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
20)
Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.
20a)
§ 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.
21)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, ČSN 36 560-1-1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky, ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.
23)
Například § 23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
24)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
25)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
26)
Například § 18 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., § 37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
27)
Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27a)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
28)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29)
ČSN 66 6416.
30)
Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
31b)
§ 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
§ 61 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
32)
§ 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
32a)
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
32b)
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
32c)
Zákon č. 500/2004 Sb.
33)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
34)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
34a)
§ 37 zákona č. 56/2001 Sb.
35)
§ 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
35a)
Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35b)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
35c)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
35d)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
35e)
§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
35f)
§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
35g)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
37)
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
38)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
38a)
§ 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
38b)
Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38c)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
39)
Například § 33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 154/1994 Sb.
40)
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
41)
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
43)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
44)
Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).
45)
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Zprávy a aktuality

Od 1. července začíná další milostivé léto. Tentokrát pomůže ale jen minimu dlužníků

04.06.  |  Lucie Mečířová

Institut milostivého léta opět pomůže některým dlužníkům. Tentokrát ale nepůjde o žádné velké množství lidí. Nepatříte přesto náhodou mezi ně?

Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.  |  Komerční sdělení

Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Interview

Král: Peníze již nebude možné z životního pojištění vybírat

27.11.  |  Redakce

Od roku 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění, a to, že…

Pozor na limity u povinného ručení

13.06.  |  Redakce

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Rejstříky - adresy

  Rejstriky.finance.cz
  Rejstříky - subjekty

   Rejstriky.finance.cz
   Rejstříky - osoby

    Rejstriky.finance.cz
    Rejstříky - subjekty

     Rejstriky.finance.cz
     Rejstříky - adresy

      Rejstriky.finance.cz