Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění, které řeší vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad pojistným trhem, podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistbých událostí nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Část první
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Hlava IV: Registr řidičů

§ 119
(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a vadných paměťových karet řidiče32b).
(2) Registr řidičů obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) evidenci vydaných řidičských průkazů,
c) evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění,
d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz členského státu,
f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů,
i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení,
j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky, o přiměřených omezeních spočívajících ve zdržení se řízení motorových vozidel uložených v trestním řízení a údaje o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby, (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. září 2013.)
k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
p) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu4),
q) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu4),
r) záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů,
s) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném správci registru řidičů.
§ 120
(1) Jestliže držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt, je povinen oznámit do 5 pracovních dnů změnu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě nového trvalého pobytu. V souvislosti s touto změnou předloží řidičský průkaz. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě nového trvalého pobytu provede evidenční úkony a zapíše změny do řidičského průkazu nebo vydá řidičský průkaz nový. V případě řidiče, který je držitelem řidičského průkazu, který nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum33) na dobu delší než jeden rok, vede registr řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého byl řidič zařazen do registru řidičů.
(2) Záznamy o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, záznamy o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti a záznamy o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem nebo správním orgánem se do registru řidičů zapisují až po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí. Příslušná rozhodnutí uvedená v předchozí větě jsou orgány, které je vydaly, povinny zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana.
§ 121 Výdej dat z registru řidičů
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze
a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,
b) soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů,
c) orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu zavinil,
d) orgánům činným v trestním řízení,
e) obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost,
f) fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,
g) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
(2) Výpis údajů z registru řidičů se řídí, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, zvláštním právním předpisem.35)
§ 122 Centrální registr řidičů
(1) Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v centrálním registru řidičů (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem, jehož správcem je ministerstvo. Centrální registr je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a) Ministerstvo je správcem centrální evidence paměťových karet řidiče.
(2) Ministerstvo v centrálním registru a v centrální evidenci paměťových karet řidiče zpracovává údaje předávané obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů a z evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče způsobem stanoveným zvláštním zákonem.35a)
(3) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálního registru na základě písemné žádosti pouze subjektům a za podmínek uvedených v § 121.
(4) Z centrálního registru poskytuje ministerstvo pouze ty osobní údaje řidiče, které jsou vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla.
(5) Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Vojenská policie, obecní policie a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.
(6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, zvláštním právním předpisem.35)
(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy35b).
§ 122a Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel35b) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu35c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o
a) státních občanech České republiky35d)
1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. pohlaví,
5. státní občanství,
6. místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky narodil v cizině,
7. adresa místa trvalého pobytu,
8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
9. datum, místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. pohlaví,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. místo a stát narození,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
10. datum, místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
11. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(3) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat35e), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje35f).
(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 122b
Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování údajů v registru řidičů a v centrálním registru a způsob předávání údajů z registru řidičů do centrálního registru.
§ 122c Poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a centrální evidence paměťových karet řidiče
Při poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a z centrální evidence paměťových karet řidiče postupují obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo obdobně jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo při poskytování údajů z registru řidičů podle § 121 a 122.
§ 123 Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod
(1) Evidenci dopravních nehod vede policie.
(2) Evidence dopravních nehod obsahuje
a) údaje o účastnících dopravní nehody,
b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě,
c) údaje o místu a době dopravní nehody,
d) údaje o příčinách dopravní nehody.
(3) Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra. Policie předává aktualizované podklady do centrální evidence dopravních nehod.
(4) Pro výdej údajů z evidence dopravních nehod platí obdobně ustanovení § 121.
(5) Údaje z evidence dopravních nehod se právnickým a fyzickým osobám podle § 121 odst. 1 písm. c), f) a g) poskytují pouze za úhradu, jejíž druh a výši stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod.

Zprávy a aktuality

Jak si správně nastavit životní pojištění

03.07.  |  Lucie Mečířová

Budete si sjednávat životní pojištění? Anebo už životní pojištění máte? A jste si jistí, že jste si pojistku nastavili dobře? Přečtěte si, na co se před podpisem smlouvy dívat a na co klást důraz.

Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.  |  Komerční sdělení

Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Interview

Král: Peníze již nebude možné z životního pojištění vybírat

27.11.  |  Redakce

Od roku 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění, a to, že…

Pozor na limity u povinného ručení

13.06.  |  Redakce

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah