Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění, které řeší vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad pojistným trhem, podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistbých událostí nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Část pátá
Společná ustanovení

§ 129
(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.
(2) Ministerstvo vnitra poskytuje České národní bance pro výkon její působnosti podle tohoto zákona na její žádost veškeré údaje týkající se fyzické osoby
a) z informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,
b) z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu a).
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 se České národní bance poskytují, je-li to nezbytné pro ověření správnosti nebo získání údajů o fyzické osobě, která má podle tohoto zákona prokázat České národní bance svoji bezúhonnost nebo se kterou bylo zahájeno nebo má být zahájeno správní řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku podle tohoto zákona nebo jedná-li se o správní řízení vedené Českou národní bankou, jehož je tato fyzická osoba účastníkem, nebo pro splnění jiné povinnosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo vnitra poskytne na žádost pojišťovny údaje týkající se fyzické osoby z informačního systému evidence obyvatel, a to
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození nebo úmrtí,
c) adresu místa trvalého pobytu,
pokud takový požadavek souvisí s jí provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činností.
(5) Ministerstvo vnitra poskytuje údaje uvedené v odstavcích 2 a 4 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z takto poskytnutých údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou v daném případě nezbytné.
(6) Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, včetně informací o zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na škodné nebo pojistné události, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani pojišťovacím zprostředkovatelem.
(7) Ten, o kom se informace podle odstavce 6 vedou, má právo na požádání seznámit se bezplatně s údaji, které jsou o něm vedeny.
(8) Pojišťovna přistupuje k získaným údajům jiné pojišťovny tak, jako by šlo o údaje z její vlastní činnosti.
§ 129a
(1) Pojiššťovna umožní na základě písemné žádosti oprávněné osoby, po ukončení ššetření pojistné události, nahlížet této osobě do spisu vedeného pojiššťovnou v souvislosti s touto událostí nebo obdobného záznamu o průběhu ššetření šškodné události a pořizovat z něho za úplatu výpisy nebo kopie, a to z těch záznamů, které se týkají důvodu zamítnutí poskytnutí pojistného plnění nebo jeho výpočtu. Tím není dotčena povinnost pojiššťovny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podle § 127.
(2) Pojiššťovna žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, pokud na základě jejího písemného dotazu jí přísluššný orgán z důvodu ohrožení řízení o trestném činu nebo projednávání správního deliktu s nahlížením do spisu pojiššťovny sdělí písemně svůj nesouhlas. Pojiššťovna je povinna odeslat tento písemný dotaz přísluššnému orgánu do 30 dnů ode dne podání žádosti podle odstavce 1, pokud bylo v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno trestní nebo správní řízení.
§ 130
V případě právnické osoby se sídlem v zahraničí, která má podle tohoto zákona doložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, se předloží veřejná listina prokazující existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu. Pokud tato listina neobsahuje údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční právnické osoby je jiná právnická osoba, doloží se i výpis z obchodního rejstříku právnické osoby nebo veřejná listina podle věty první, která je tímto statutárním orgánem.
§ 131 Velká pojistná rizika v neživotním pojištění
(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí
a) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
b) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání,
c) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:
1. úhrn rozvahy 6 200 000 eur,
2. čistý obrat 12 800 000 eur,
3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.
(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek.
§ 132 Informační povinnost pojišťovny v případě pohromy
(1) Pojišťovna, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotních pojištění, vztahující se k pojištění majetku sloužícímu k zabezpečení základních funkcí v území, poskytne, došlo-li k živelní nebo jiné pohromě, která je mimořádnou událostí, na jejímž základě byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, České národní bance na základě její písemné žádosti souhrnné informace o počtu a výši nahlášených škod a o výši vyplacených pojistných plnění za škody způsobené na pojištěném majetku, vymezeném zákonem upravujícím státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou37). Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob podle tohoto zákona.
(2) V žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka stanoví lhůtu k poskytnutí informací a vymezí část území České republiky, které se požadované informace týkají.
(3) Náklady spojené s plněním povinnosti podle odstavce 1 nese pojišťovna, které vznikla povinnost poskytnout České národní bance informace.
(4) Rozsah souhrnných informací uvedených v odstavci 1 v členění podle příslušných odvětví pojištění vyhlásí Česká národní banka ve formě úředního sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky.
(5) Česká národní banka předává průběžně informace podle odstavce 1 v souhrnné podobě Ministerstvu financí, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 132a
(1) Stanoví-li právní předpis členského státu povinnost sjednat určité pojišštění, je tato povinnost splněna pouze tehdy, je-li pojistná smlouva uzavřena v souladu s právními předpisy členského státu, které se týkají tohoto soukromého pojišštění. Nachází-li se pojistné riziko na území více členských států, platí pro pojistnou smlouvu právo členského státu, který povinnost sjednat určité pojišštění ukládá.
(2) Je-li v členském státě, který ukládá povinnost sjednat určité pojišštění, uložena pojiššťovně povinnost oznámit oprávněným orgánům jakýkoli zánik soukromého pojišštění, pak tento zánik může být vůči pošškozeným třetím osobám pojiššťovnou namítán pouze za podmínek stanovených právními předpisy tohoto státu.
§ 133 Výměna informací mezi příslušnými orgány dohledu
(1) Česká národní banka je oprávněna uzavřít smlouvu o spolupráci zajišťující za podmínek stanovených tímto zákonem výměnu informací s příslušným orgánem dohledu jiného státu.
(2) Česká národní banka je oprávněna informace, které získala podle odstavce 1, použít pouze
a) pro kontrolu splnění podmínek pro zahájení pojišťovací činnosti a pro kontrolu této činnosti, při sledování technických rezerv, solventnosti, administrativních postupů a postupů účtování a vnitřních kontrolních systémů,
b) v řízení před Českou národní bankou, nebo
c) při soudním řízení.
(3) Informace získané podle odstavce 1 a informace získané při výkonu kontroly na místě smí být poskytnuty pouze s výslovným souhlasem České národní banky nebo příslušného orgánu dohledu členského státu, ve kterém byla tato kontrola provedena, a pouze pro takové účely, pro které tento orgán dal svůj souhlas.
§ 134 Informace poskytované Komisi Evropských společenství
(1) Česká národní banka sděluje Komisi Evropských společenství informace týkající se pojišťovnictví v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Evropských společenství1) nebo na její vyžádání, jestliže tyto informace mají přímý vztah k její působnosti v pojišťovnictví.
(2) Ministerstvo financí sděluje Komisi Evropských společenství informace podle odstavce 1, jestliže tyto informace mají přímý vztah k jeho působnosti v pojišťovnictví.
§ 135 Reklama
Pojišťovna z jiného členského státu a pojišťovna z třetího státu je za stejných podmínek jako tuzemská pojišťovna oprávněna využívat v případě reklamy svých služeb všech dostupných komunikačních prostředků.

Zprávy a aktuality

Ze zelené karty se stává bílá. Co to pro vás znamená?

10.08.  |  Redakce

U „zelené karty“ už nebude zelená barva povinností. Doklad se bude vydávat v bílé barvě. Nějakou dobu však budou fungovat obě varianty. Přečtěte si, co se mění.

Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.  |  Komerční sdělení

Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Interview

Král: Peníze již nebude možné z životního pojištění vybírat

27.11.  |  Redakce

Od roku 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění, a to, že…

Pozor na limity u povinného ručení

13.06.  |  Redakce

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků