Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část devátá
Distribuce důchodového spoření

§ 91 Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat důchodové spoření
(1) Pouze obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále jen "obchodník s cennými papíry"), investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry a vázaný zástupce penzijní společnosti, který je oprávněn poskytovat služby podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, je oprávněn jako podnikatel
a) vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce o důchodové spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o důchodovém spoření,
b) uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o důchodovém spoření.
(2) Vykonávat podnikatelsky činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) je oprávněna i penzijní společnost. Penzijní společnost je dále oprávněna uzavírat svým jménem a na svůj účet smlouvy o důchodovém spoření.
(3)Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 pouze osobně, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 pouze statutárním orgánem, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Osoba uvedená v odstavci 1 nesmí udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní vykonávala činnost uvedenou v odstavci 1; ustanovení jiného právního předpisu o právu zmocněnce udělit další plnou moc se nepoužijí.
§ 92 Odborná péče
(1) Osoba uvedená v § 91 odst. 1 je povinna vykonávat činnost uvedenou v § 91 odst. 1 s odbornou péčí.
(2) Na osobu uvedenou v odstavci 1 se při výkonu její činnosti použijí obdobně § 76 až 90 upravující povinnosti při jednání s účastníky.
(3) Investiční zprostředkovatel svým systémem zajištění obezřetného poskytování investičních služeb, zavedeným a udržovaným podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8), pokryje rovněž činnosti podle § 91 odst. 1. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na obchodníka s cennými papíry, pokud vykonává činnosti podle § 91 odst. 1.
(4) Osoba uvedená v odstavci 1 vede o výkonu činností uvedených v § 91 odst. 1 evidenci, která obsahuje zejména údaje o uzavřených smlouvách o důchodovém spoření.
(5) V souvislosti s evidencí podle odstavce 4 osoba uvedená v odstavci 1 dále
a) používá a provozuje zařízení pro komunikaci v souvislosti s výkonem činností uvedených v § 91 odst. 1 v případě, že ke komunikaci s účastníkem nebo zájemcem o důchodové spoření dochází prostředky komunikace na dálku prostřednictvím konkrétně určených zařízení pro komunikaci včetně konkrétně určené telefonní linky a adresy pro elektronickou komunikaci,
b) v souvislosti s výkonem činností uvedených v § 91 odst. 1 zachytí písemně nebo jiným průkazným způsobem údaje podle písmene c),
c) zajistí, aby záznam podle písmene b) obsahoval alespoň
1. datum a čas komunikace,
2. identifikaci stran komunikace, pokud je dostupná,
3. obsah komunikace,
d) zabezpečuje správu zařízení pro komunikaci podle písmene a) pouze určeným správcem,
e) zabezpečuje nezměnitelnost záznamu komunikace podle písmene a).
(6) Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry uchovává dokumenty týkající se činností uvedených v § 91 odst. 1 včetně záznamů v evidenci po dobu 10 let od okamžiku výkonu této činnosti a po dobu 3 let v případě záznamů komunikace s účastníkem nebo se zájemcem o důchodové spoření; tato povinnost se vztahuje i na uchovávání dokumentů a záznamů, pokud jejich jménem jednal vázaný zástupce. Stejně postupuje i osoba podle věty první, jejíž oprávnění vykonávat činnost podle § 91 odst. 1 zaniklo, nebo její právní nástupce.
(7) Osoba uvedená v odstavci 1 a penzijní společnost odpovídají za škodu způsobenou při provozování činností podle § 91 odst. 1. Za škodu způsobenou osobou uvedenou v odstavci 1 při provozování činností podle § 91 odst. 1 odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a nerozdílně. Za škodu způsobenou při provozování činností podle § 91 odst. 1 vázanými zástupci odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se zastoupený nemůže zprostit. Uhradí-li zastoupený škodu způsobenou vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.
(8) Penzijní společnost zajistí, že osoby uvedené v odstavci 1 při provozování činností podle § 91 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona.
§ 93 Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací
Osoba uvedená v § 91 k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací při výkonu činností uvedených v § 91 odst. 1
a) stanoví podmínky přístupu pracovníků k jejímu informačnímu systému pro zpracování a evidenci informací a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých pracovníků a rozhodování o jejich změnách,
b) stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému pro zpracování a evidenci informací ukládána data a prováděny jejich dovolené změny, podmínky nakládání s těmito daty a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených změn,
c) zabezpečuje ochranu informačního systému pro zpracování a evidenci informací před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením,
d) zabezpečí, aby bylo možné rekonstruovat data v případě, že došlo k poškození dat nebo informačního systému pro zpracování a evidenci informací,
e) zabezpečí zpřístupnění informací a záznamů České národní bance, včetně záloh tak, aby z nich mohla snadným způsobem rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každé činnosti uvedené v § 91 odst. 1 a zjistit jejich původní obsah před opravami nebo změnami.

Zprávy a aktuality

Předčasný důchod v otázkách a odpovědích

24.09.  |  Petr Gola

Pro některé občany je předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace, pro jiné však nikoliv. Záleží na řadě individuálních okolností. Co je dobré o předčasném důchodu vědět? 

Jak vysoký je v roce 2020 příspěvek na živobytí?

16.09.  |  Lucie Mečířová

Máte velmi nízké příjmy a nacházíte se v hmotné nouzi? Možná budete mít nárok na příspěvek na živobytí, který…

Pracovní možnosti u invalidních důchodců

15.09.  |  Lucie Mečířová

Byl vám přiznán invalidní důchod a došlo vám, že z něj v dnešní době bohužel nevyžijete, a tak přemýšlíte, zdali si můžete nějakým způsobem přivydělávat? Můžete, ale má to svá pravidla.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.