Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Poznámky pod čarou

2)
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
3a)
§ 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
4b)
Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
9)
§ 1 až 8 a § 14 správního řádu.
9a)
§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9b)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
9b)
§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9b)
Například § 25 odst. 3 zákona o sociálních službách.
11)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
21)
§ 20a zákona č. 589/1992 Sb.
22a)
§ 36 odst. 3 správního řádu.
22b)
§ 46 a 47 správního řádu.
22c)
§ 46 a 47 správního řádu.
22d)
§ 71 odst. 1 a 3 správního řádu.
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
32a)
§ 132 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 116 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
§ 119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
32b)
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
32c)
§ 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
32d)
§ 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
33)
§ 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).
33b)
§ 86 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
34)
§ 274 občanského soudního řádu (úplné znění č. 501/1992 Sb.).
34a)
§ 420 občanského zákoníku.
37)
§ 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.
38)
§ 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
41)
§ 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 14 odst. 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb.
45)
Např. § 128 občanského soudního řádu a § 8 trestního řádu.
49)
Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
50)
§ 3 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb.
50a)
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
50b)
§ 4 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
50c)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
50d)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
50e)
§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
50f)
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
50g)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
50h)
§ 50a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
51)
§ 20a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb.
52)
§ 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
52b)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb.
52c)
§ 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
53)
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
54a)
Zákon č. 435/2004 Sb.
55)
§ 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.
56)
§ 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.
56a)
§ 127a zákoníku práce.
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
59)
§ 10 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
60c)
§ 20 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
60d)
§ 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
61)
§ 7 odst. 3 soudního řádu správního.
64)
§ 20a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.
65)
§ 37 zákona č. 155/1995 Sb.
66)
§ 9 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.
66a)
§ 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
67)
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb.
68)
§ 15 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
68a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
70)
§ 25 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
71)
Např. § 190 odst. 3 zákoníku práce, § 45 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
§ 4 a § 6 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.
71c)
§ 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
72)
§ 22b odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 306/1997 Sb.
73)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.73b)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
73a)
§ 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
73b)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
73c)
§ 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
73d)
Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

73e)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
73f)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
73g)
§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
73h)
§ 17a odst. 2 a 4 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
73i)
§ 8a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
74)
Například zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
74a)
Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
75)
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
76)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Zprávy a aktuality

Předčasný důchod v otázkách a odpovědích

24.09.  |  Petr Gola

Pro některé občany je předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace, pro jiné však nikoliv. Záleží na řadě individuálních okolností. Co je dobré o předčasném důchodu vědět? 

Jak vysoký je v roce 2020 příspěvek na živobytí?

16.09.  |  Lucie Mečířová

Máte velmi nízké příjmy a nacházíte se v hmotné nouzi? Možná budete mít nárok na příspěvek na živobytí, který…

Pracovní možnosti u invalidních důchodců

15.09.  |  Lucie Mečířová

Byl vám přiznán invalidní důchod a došlo vám, že z něj v dnešní době bohužel nevyžijete, a tak přemýšlíte, zdali si můžete nějakým způsobem přivydělávat? Můžete, ale má to svá pravidla.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.