Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část první
Obecná ustanovení

§ 1 Základní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu.
(2) Důchodové spoření je shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření (dále jen „účastník“) do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka.
(3) Práva a povinnosti vznikající z důchodového spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení1).
§ 2
(1) Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději
a) do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let, nebo
b) do 6 měsíců
1. od 1. ledna 2013, nebo
2. ode dne, od kterého byla poprvé od 1. ledna 2013 poplatníkem pojistného na důchodové pojištění.
(2) Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.
(3) Pro účely pojištění důchodu podle tohoto zákona je účastníkem označována osoba, které účast na důchodovém spoření zanikla podle § 5 písm. b).
§ 3 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) základním důchodovým pojištěním důchodové pojištění upravené zákonem o důchodovém pojištění,
b) zaměstnavatelem fyzická nebo právnická osoba, organizační složka státu, služební úřad a další subjekty, které jsou považovány za zaměstnavatele pro účely základního důchodového pojištění,
c) prostředky účastníka část výnosu pojistného připadající na účastníka převedená na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, a jeho zhodnocení a znehodnocení,
d) strategií spoření způsob rozložení prostředků účastníka v důchodových fondech,
e) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost penzijní společnosti,
f) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
g) jiným členským státem členský stát jiný než Česká republika,
h) regulovanou bankou
1. banka se sídlem v České republice,
2. zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě,
3. zahraniční banka se sídlem ve státě, který není členským státem a který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti, která Česká národní banka považuje za rovnocenná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie,
i) finančním derivátem
1. opce, futures, swapy, forvardy, a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
2. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
3. finanční rozdílové smlouvy,
j) investičním cenným papírem investiční cenný papír obchodovatelný na kapitálovém trhu, a to
1. akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
2. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky,
3. cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v bodech 1 a 2,
k) fondovým vlastním kapitálem rozdíl mezi hodnotou aktiv a hodnotou závazků, přičemž hodnota aktiv se stanoví jako součet reálné hodnoty aktiv, které souvisejí s investiční činností, a hodnoty ostatních aktiv zjištěné podle zákona upravujícího účetnictví; hodnota závazků se stanoví jako součet reálné hodnoty závazků, které souvisejí s investiční činností, a hodnoty ostatních závazků zjištěné podle zákona upravujícího účetnictví,
l) identifikačními údaji osoby
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa místa pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České republiky,
m) povolením k vytvoření důchodových fondů povolení k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu.

Zprávy a aktuality

Senát i prezident podpořil 5 000 Kč pro důchodce, je to dobře?

19.11.  |  Michal Bureš

Senát podpořil vládní návrh o jednorázovém příspěvku 5 000 Kč pro důchodce. Stihne se jednorázový příspěvek vyplalit do konce roku? Je to dobrý nápad či předvolební dar na dluh?

Důchodový věk v příkladech

13.11.  |  Petr Gola

Dosažení určitého věku hraje v české důchodové legislativě důležitou roli. Za jakých podmínek je možné…

10 důležitých „důchodových“ čísel pro rok 2021

12.11.  |  Petr Gola

Výpočet důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Co je dobré vědět o výpočtu důchodu v roce 2021 či přivýdělku v penzi v příštím roce? Podívejme se na vybraných 10 důležitých čísel ovlivňujících výši státního důchodu a pracovní podmínky penzistů.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.