Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část druhá
Vznik a zánik účasti na důchodovém spoření

§ 4 Vznik účasti na důchodovém spoření
(1) Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy o důchodovém spoření mezi fyzickou osobou podle § 2 a penzijní společností podle § 25 v Centrálním registru smluv.
(2) Smlouvou o důchodovém spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v důchodovém fondu nebo více těchto fondech podle tohoto zákona a sjednané strategie spoření a převádět prostředky účastníka za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem.
(3) Smlouva o důchodovém spoření musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny identifikační údaje účastníka, identifikační údaje penzijní společnosti a datum uzavření smlouvy.
(4) Penzijní společnost nesmí odmítnout uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku účasti na důchodovém spoření.
(5) Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrována v Centrálním registru smluv podle § 6, nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit, vypovědět ji ani uzavřít dohodu o jejím skončení, s výjimkou výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy za účelem převodu prostředků účastníka podle § 12. V případě výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy končí její platnost dnem zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 odst. 5.
(6) V případě, že penzijní společnost nebo účastník před zaregistrováním smlouvy o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí, vypoví ji, nebo uzavřou dohodu o jejím skončení, je penzijní společnost povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost správci Centrálního registru smluv.
(7) Smlouvu o důchodovém spoření lze uzavřít pouze s jednou penzijní společností, s výjimkou převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12.
(8) Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti, ani nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s uzavřením smlouvy o důchodovém spoření zaměstnancem.
§ 5
Účast na důchodovém spoření zaniká
a) dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení účastníka za mrtvého (dále jen "úmrtí"), nebo
b) dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi účastníkem a pojišťovnou podle § 17 v Centrálním registru smluv.
§ 6 Centrální registr smluv
(1) Zřizuje se Centrální registr smluv jako informační systém veřejné správy. Jeho správcem je Specializovaný finanční úřad (dále jen "správce Centrálního registru").
(2) V Centrálním registru smluv se evidují údaje o účasti
a) fyzických osob na důchodovém spoření,
b) penzijních společností na důchodovém spoření a
c) pojišťoven na důchodovém spoření.
(3) Centrální registr smluv pro účely evidence podle odstavce 2 vede tyto údaje v rozsahu:
a) identifikační údaje účastníka,
b) identifikační údaje penzijní společnosti,
c) identifikační údaje pojišťovny,
d) informace o smlouvě o důchodovém spoření, kterými jsou datum uzavření smlouvy a identifikační údaje penzijní společnosti,
e) datum vzniku účasti na důchodovém spoření,
f) informace o pojistné smlouvě o pojištění důchodu, kterými jsou datum uzavření smlouvy, výše dědického podílu pojištěného na prostředcích účastníka v případě pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu a identifikační údaje pojišťovny,
g) datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
h) druh vypláceného důchodu podle § 18 odst. 1,
i) datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění,
j) datum úmrtí účastníka nebo pojištěného z pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
k) informace o zániku registrace smlouvy o důchodovém spoření podle § 9a.
§ 7 Poskytování údajů z Centrálního registru smluv
(1) Správce Centrálního registru poskytuje České národní bance údaje pro potřebu výkonu dohledu v oblasti důchodového spoření.
(2) Správce Centrálního registru poskytuje penzijní společnosti, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, pro výkon její činnosti podle tohoto zákona údaje v rozsahu:
a) identifikační údaje účastníka,
b) datum vzniku účasti na důchodovém spoření,
c) datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění,
d) datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
e) identifikační údaje pojišťovny, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, a účet pojišťovny k úhradě prostředků podle § 14,
f) výši dědického podílu pojištěného na prostředcích účastníka v případě registrace pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu,
g) datum úmrtí účastníka,
h) datum registrace další smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 a 12,
i) identifikační údaje penzijní společnosti, která uzavřela další smlouvu podle § 9 a 12.
(3) Správce Centrálního registru poskytuje pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, pro výkon její působnosti podle tohoto zákona údaje v rozsahu:
a) identifikační údaje účastníka,
b) identifikační údaje penzijní společnosti, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, ze které má být provedena úhrada prostředků podle § 14,
c) datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění,
d) datum úmrtí pojištěného z pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
e) datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu.
(4) Správce Centrálního registru poskytne penzijní společnosti pro účely splnění povinnosti podle § 16 na žádost informaci, zda je fyzická osoba účastníkem důchodového spoření. Tato žádost se podává elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru.
(5) Správce Centrálního registru poskytuje údaje podle odstavců 1 až 4 způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 8 Poskytování údajů správci Centrálního registru
(1) Orgány sociálního zabezpečení poskytují správci Centrálního registru údaje potřebné pro výkon jeho působnosti.
(2) Údaje podle odstavce 1 jsou správci Centrálního registru poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo i jiným způsobem na základě vyžádání.
(3) Penzijní společnost je povinna sdělit správci Centrálního registru číslo účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, nejpozději v den podání první žádosti o registraci smlouvy o důchodovém spoření.
(4) Penzijní společnost je povinna neprodleně sdělit správci Centrálního registru změnu údajů týkajících se účtu podle odstavce 3.
§ 9 Registrace smlouvy o důchodovém spoření
(1) Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna podat neprodleně po
a) uzavření smlouvy, nebo
b) uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva byla uzavřena na dálku.
(2) Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření se podává elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru. Přílohou žádosti je kopie smlouvy o důchodovém spoření.
(3) Správce Centrálního registru účastníky řízení o jeho zahájení neuvědomuje a není povinen je vyzývat k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
(4) Správce Centrálního registru rozhodnutím zaregistruje smlouvu o důchodovém spoření, pokud fyzická osoba, která uzavřela tuto smlouvu,
a) splňuje podmínky podle § 2 a
b) není účastníkem důchodového spoření na základě registrace jiné smlouvy o důchodovém spoření.
(5) Zjistí-li správce Centrálního registru před vydáním rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření, že osoba, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, se již stala účastníkem důchodového spoření, zaregistruje tuto smlouvu, pokud obdrží oznámení penzijní společnosti
a) o uhrazení poplatku za převod prostředků, nebo
b) o tom, že se poplatek za převod prostředků nehradí.
(6) Správce Centrálního registru v řízení o registraci smlouvy o důchodovém spoření nepřezkoumává platnost smlouvy.
(7) Proti rozhodnutí, kterým byla smlouva o důchodovém spoření zaregistrována, se nelze odvolat.
(8) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci zaniká smlouva o důchodovém spoření od počátku.
(9) Smlouva o důchodovém spoření je zaregistrována s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci.
§ 9a
(1) V případě, že soud pravomocně rozhodne o neplatnosti zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, registrace smlouvy o důchodovém spoření od počátku zaniká.
(2) Penzijní společnost neprodleně sdělí správci pojistného, že soud rozhodl o neplatnosti zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, a nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o důchodovém spoření právní moci, vrátí správci pojistného část výnosu pojistného připadající na poplatníka, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou. Penzijní společnost neprodleně po obdržení rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o důchodovém spoření s vyznačenou právní mocí předá jeho kopii správci Centrálního registru.
(3) Výnos pojistného připadající na poplatníka vrácený správci pojistného je z 60 % příjmem státního rozpočtu a tato část se poplatníkovi započítá na jeho úhradu pojistného na důchodové pojištění. Zbylou část správce pojistného vrátí fyzické osobě, jíž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou, do 15 dnů ode dne, kdy obdrží příslušnou částku od penzijní společnosti.
§ 10 Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu
(1) Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu je pojišťovna povinna podat neprodleně po
a) uzavření smlouvy, nebo
b) uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva byla uzavřena na dálku.
(2) Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu se podává elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru. Přílohou žádosti je kopie pojistné smlouvy o pojištění důchodu.
(3) Správce Centrálního registru účastníky řízení o jeho zahájení neuvědomuje a není povinen je vyzývat k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
(4) Správce Centrálního registru rozhodnutím zaregistruje pojistnou smlouvu o pojištění starobního důchodu, pokud
a) účastníkovi důchodového spoření byl přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění a
b) účastník důchodového spoření není pojištěn na základě registrace jiné pojistné smlouvy o pojištění důchodu.
(5) Správce Centrálního registru rozhodnutím zaregistruje pojistnou smlouvu o pojištění sirotčího důchodu, pokud v ní uvedená pojištěná osoba není již pojištěna na základě registrace jiné pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu, která se vztahuje ke stejnému dědickému podílu na prostředcích účastníka, který zemřel.
(6) Správce Centrálního registru v řízení o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu nepřezkoumává platnost smlouvy.
(7) Proti rozhodnutí, kterým byla pojistná smlouva o pojištění důchodu zaregistrována, se nelze odvolat.
(8) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci zaniká pojistná smlouva o pojištění důchodu od počátku.
(9) Pojistná smlouva o pojištění důchodu je zaregistrována s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém rozhodnutí, kterým byla tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci.
§ 11 Strategie spoření
(1) Účastník ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou může měnit.
(2) Penzijní společnost je povinna účastníkovi nabídnout strategii spoření, kdy se rozložení prostředků účastníka v jednotlivých důchodových fondech mění v závislosti na věku účastníka podle předem stanoveného plánu.
(3) S výjimkou prostředků účastníka umístěných v důchodovém fondu státních dluhopisů, a pokud účastník nevyužije možnosti podle odstavce 5, je penzijní společnost povinna zabezpečit, aby
a) 10 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu,
b) 9 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 20 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
c) 8 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 40 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
d) 7 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 60 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
e) 6 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 80 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
f) 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly veškeré prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu.
(4) Penzijní společnost informuje písemně účastníka o skutečnostech podle odstavce 3 vždy nejpozději 60 dnů přede dnem převodu prostředků tohoto účastníka o možnosti převést jeho prostředky do jiného důchodového fondu podle odstavce 5 a o rizicích spojených s takovým rozhodnutím.
(5) Účastník může penzijní společnost písemně požádat o to, aby jeho prostředky nebyly umístěny podle odstavce 3 nebo aby byly převedeny do jiného důchodového fondu; penzijní společnost této žádosti vždy vyhoví. Penzijní společnost nepostupuje podle žádosti účastníka, je-li podána dříve než 60 dnů přede dnem převodu podle odstavce 3.
(6) Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 3 u žen se má za to, že žena vychovala 2 děti.
§ 12 Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti
(1) Účastník může převést své prostředky k jiné penzijní společnosti, pokud smlouvu o důchodovém spoření vypověděl, nebo uzavřel s penzijní společností dohodu o skončení smlouvy, a uzavřel další smlouvu o důchodovém spoření.
(2) Převod prostředků podle odstavce 1 může penzijní společnost podmínit zaplacením poplatku podle § 33.
(3) Penzijní společnost je povinna správci Centrálního registru oznámit, že jí byl uhrazen poplatek za převod prostředků nebo že se jí tento poplatek nehradí. Toto oznámení je penzijní společnost povinna učinit elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru, a to do 5 pracovních dnů ode dne
a) úhrady poplatku za převod prostředků, nebo
b) doručení výpovědi smlouvy o důchodovém spoření nebo uzavření dohody o skončení smlouvy podle odstavce 1, v případě, že se poplatek za převod prostředků nehradí.
(4) Penzijní společnost je povinna převést prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření.

Zprávy a aktuality

Předčasný důchod v otázkách a odpovědích

24.09.  |  Petr Gola

Pro některé občany je předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace, pro jiné však nikoliv. Záleží na řadě individuálních okolností. Co je dobré o předčasném důchodu vědět? 

Jak vysoký je v roce 2020 příspěvek na živobytí?

16.09.  |  Lucie Mečířová

Máte velmi nízké příjmy a nacházíte se v hmotné nouzi? Možná budete mít nárok na příspěvek na živobytí, který…

Pracovní možnosti u invalidních důchodců

15.09.  |  Lucie Mečířová

Byl vám přiznán invalidní důchod a došlo vám, že z něj v dnešní době bohužel nevyžijete, a tak přemýšlíte, zdali si můžete nějakým způsobem přivydělávat? Můžete, ale má to svá pravidla.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.