Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaké druhy příjmů podléhají dani z příjmů? Které jsou naopak osvobozeny? Toto a mnohem více se dovíte v plném znění zákona o daních z příjmů. Která vozidla podléhají silniční dani. Jaká je výše daně pro jednotlivá vozidla a kdy je tato daň splatná. To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o silniční dani. Zákon o dani z nemovitostí řeší daň z pozemků a také daň ze staveb. Více se dovíte v plném znění zákona o dani z nemovitostí. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa daní a mezd. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Poznámky pod čarou

1)
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
3)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
8)
§ 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
10)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.
12)
Například § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.
13)
§ 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
16)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
17)
Například § 68 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb.
17a)
§ 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
18)
§ 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
18a)
§ 15a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
19)
§ 127a zákoníku práce.
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
20)
§ 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21)
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
§ 20 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23)
§ 953 občanského zákoníku.
24)
§ 796 občanského zákoníku.
25)
§ 824 občanského zákoníku.
26)
§ 826 občanského zákoníku.
27)
§ 928 občanského zákoníku.
28)
§ 958 občanského zákoníku.
30)
§ 907 občanského zákoníku.
31)
Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32)
§ 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce.
§ 100 služebního zákona.
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
33)
§ 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb.
Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
34)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
35)
§ 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.
36)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
37)
§ 12 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.
38)
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
39)
§ 33 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 369/2011 Sb.
40)
§ 25 zákona č. 48/1997 Sb.
41)
Čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
42)
§ 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
43)
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
44)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
45)
§ 13 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
46)
§ 3 odst. 3 písm. c) a § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47)
§ 3 odst. 3 písm. b) a § 3a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47a)
§ 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
48)
Například § 68 odst. 3 písm. a) až c) a e) až g) obchodního zákoníku, § 7 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 písm. a) až d) a f) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
49)
§ 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
50)
Čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
51)
§ 67 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
52)
§ 77 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52a)
§ 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
53)
§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
54)
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
55)
§ 102 zákona č. 435/2004 Sb.
57)
§ 3 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
58)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
59)
§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
60)
§ 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
61)
Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
62)
Čl. 25 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
63)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
64)
§ 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
65)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
66)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
66a)
§ 6 odst. 2 věta třetí zákona č. 500/2004 Sb.
67)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.
69)
§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
69a)
§ 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.
70)
§ 69 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 258/2000 Sb.
71)
§ 82 odst. 2 písm. v) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
72)
§ 45a odst. 3 živnostenského zákona.
73)
§ 278 občanského soudního řádu.
74)
§ 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.
75)
§ 963 občanského zákoníku.
76)
§ 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
77)
§ 15 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějšších předpisů.

Zprávy a aktuality

Jak uplatnit odpočet životního pojištění v daních

27.05.  |  Lucie Mečířová

Přispíváte si na soukromé životní pojištění a budete letos odevzdávat daňové přiznání? V tom případě si můžete příspěvky uplatnit v daních, a snížit si tak daňovou povinnost. Co k tomu potřebujete vědět?

Podáváte přiznání? BusinessInfo.cz Vám pomůže s daněmi

11.03.  |  Komerční sdělení

Chcete se dozvědět, jak správně vyplnit daňové přiznání, kdy zaplatit daně a jaké další povinnosti se týkají plátců daně z příjmů? Právě pro vás je…

Na tyto otázky si odpovězte, než si zažádáte o důchod

23.05.  |  Petr Gola

Odchod do důchodu je vhodné velmi dobře naplánovat a promyslet. Špatné načasování nebo nepromyšlení důležitých skutečností zbytečně snižuje životní úroveň v penzi. Již v dostatečném předstihu před dosažením důchodového věku je vhodné si odpovědět na několik důležitých otázek.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Sankce pro firmy za neplacení pojistného

23.02.  |  Petr Gola

Za výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění a jeho odvod na účty příslušných institucí jsou za…

Vřešťál: Likvidace firmy neznamená její bankrot

30.11.  |  Lukáš Pololáník

Poptávka po likvidacích společností se zvyšuje. Nazaměňujme ale likvidaci s bankrotem - v případě…
Zobrazit další interview

Právě začíná Letní Live Trading se specialisty XTB

Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.

Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah