Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaké druhy příjmů podléhají dani z příjmů? Které jsou naopak osvobozeny? Toto a mnohem více se dovíte v plném znění zákona o daních z příjmů. Která vozidla podléhají silniční dani. Jaká je výše daně pro jednotlivá vozidla a kdy je tato daň splatná. To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o silniční dani. Zákon o dani z nemovitostí řeší daň z pozemků a také daň ze staveb. Více se dovíte v plném znění zákona o dani z nemovitostí. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa daní a mezd. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část pátá
Organizace a provádění

Hlava I: Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění

Díl 1: Orgány nemocenského pojištění
§ 81
(1) Pojištění provádějí příslušné orgány nemocenského pojištění.
(2) Orgány nemocenského pojištění jsou
a) okresní správy sociálního zabezpečení46),
b) Česká správa sociálního zabezpečení47),
c) služební orgány,
d) Ministerstvo práce a sociálních věcí.
(3) Služebními orgány jsou
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Vězeňská služba České republiky,
d) Generální ředitelství cel,
e) Generální inspekce bezpečnostních sborů,
f) Bezpečnostní informační služba,
g) Úřad pro zahraniční styky a informace.
Díl 2: Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82 Věcná příslušnost
(1) Pojištění provádějí
a) okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 22, s výjimkou pojištěnců vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen "zaměstnané osoby") a o pojištěnce uvedené v § 5 písm. b),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání,
c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky,
d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky a jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů,
g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace.
(2) Vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě, provádí pojištění ten orgán nemocenského pojištění, který byl příslušný k provádění pojištění z té pojištěné činnosti, z níž ochranná lhůta plyne, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3 nebo 4.
(3) Je-li fyzická osoba současně účastna pojištění jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. a) i jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. b) až h) a uplatňuje nárok na dávky z obou těchto pojištění, vyplácejí dávky ty orgány nemocenského pojištění, které jsou příslušné k provádění pojištění příslušníků; tyto orgány plní přitom úkoly, které má vůči pojištěncům uvedeným v odstavci 1 písm. a) okresní správa sociálního zabezpečení a které se týkají stanovení výše a výplaty dávek, krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1 písm. b) a regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 74 odst. 1 pojištěnce, který byl příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu služebního poměru a trvá i po jeho skončení nebo vznikla po skončení služebního poměru v ochranné lhůtě, a posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) u tohoto pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy na základě žádosti příslušného služebního orgánu.
(5) V případě zákazu rozhodovat podle § 79 odst. 1 písm. c) stanoveného služebními orgány uvedenými v § 81 odst. 3 písm. e), f) nebo g) mohou tyto orgány požádat okresní správu sociálního zabezpečení, aby rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování převzala místo těchto služebních orgánů; okresní správa sociálního zabezpečení je povinna této žádosti vyhovět. Pojištěnce o tomto převzetí informují tyto služební orgány.
§ 83 Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
(1) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení pro provádění
a) pojištění zaměstnanců včetně kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v pojištění se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud toto sídlo je shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu; pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem mzdové účtárny,
b) pojištění osob samostatně výdělečně činných včetně kontroly plnění jejich povinností v pojištění se řídí místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné. Nemá-li osoba samostatně výdělečně činná trvalý pobyt na území České republiky, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem hlášeného pobytu6) v České republice. Nemá-li osoba samostatně výdělečně činná trvalý pobyt na území České republiky ani hlášený pobyt v České republice, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem výkonu samostatné výdělečné činnosti; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení osoby samostatně výdělečně činné převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí
a) místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, který vede pojištěnce v evidenci dočasně práce neschopných, jde-li o vedení evidence dočasně práce neschopných pojištěnců a kontrolu posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění a v případech uvedených v § 79 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. a) bodě 5,
b) místem pobytu pojištěnce v době dočasné pracovní neschopnosti určeného podle § 56 odst. 2 písm. b) a odst. 3 nebo podle § 64 odst. 1 písm. g), jde-li o kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
c) místem trvalého pobytu pojištěnce, má-li pojištěnec místo trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě místem hlášeného pobytu v České republice nebo místem, kde se na území České republiky zdržuje, nemá-li pojištěnec místo trvalého pobytu na území České republiky nebo místo hlášeného pobytu, pokud nelze určit příslušnost podle odstavce 1 nebo podle písmene a) nebo b),
d) sídlem orgánu ochrany veřejného zdraví, který nařídil karanténu.
(3) Vznikl-li nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, určí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení podle odstavce 1 tak, jako by dále trvalo pojištění, z něhož vznikl nárok na tyto dávky.
(4) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v řízení o správních deliktech se řídí
a) podle odstavce 1 písm. a), jde-li o přestupek nebo správní delikt spáchaný zaměstnavatelem nebo o přestupek spáchaný pojištěncem, který přestupek spáchal jako zaměstnaná osoba,
b) podle odstavce 1 písm. b), jde-li o přestupek spáchaný pojištěncem, který přestupek spáchal jako osoba samostatně výdělečně činná,
c) místem trvalého pobytu pojištěnce nebo jiné fyzické osoby, jde-li o přestupek spáchaný pojištěncem nebo jinou fyzickou osobou a nelze-li určit místní příslušnost podle písmene a) nebo b),
d) sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o správní delikt spáchaný poskytovatelem zdravotních služeb,
e) sídlem právnické osoby, jde-li o správní delikt spáchaný právnickou osobou a nelze-li určit místní příslušnost podle písmene a) nebo d).
(5) Nelze-li místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení určit podle odstavců 1 až 4 nebo pokud by bylo místně příslušných více okresních správ sociálního zabezpečení, stanoví Česká správa sociálního zabezpečení okresní správu sociálního zabezpečení, která bude příslušná k provádění pojištění a kontrole plnění povinností v pojištění.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 4 se použije, nestanoví-li se v tomto zákoně jinak.

Zprávy a aktuality

Jak uplatnit odpočet životního pojištění v daních

27.05.  |  Lucie Mečířová

Přispíváte si na soukromé životní pojištění a budete letos odevzdávat daňové přiznání? V tom případě si můžete příspěvky uplatnit v daních, a snížit si tak daňovou povinnost. Co k tomu potřebujete vědět?

Podáváte přiznání? BusinessInfo.cz Vám pomůže s daněmi

11.03.  |  Komerční sdělení

Chcete se dozvědět, jak správně vyplnit daňové přiznání, kdy zaplatit daně a jaké další povinnosti se týkají plátců daně z příjmů? Právě pro vás je…

Na tyto otázky si odpovězte, než si zažádáte o důchod

23.05.  |  Petr Gola

Odchod do důchodu je vhodné velmi dobře naplánovat a promyslet. Špatné načasování nebo nepromyšlení důležitých skutečností zbytečně snižuje životní úroveň v penzi. Již v dostatečném předstihu před dosažením důchodového věku je vhodné si odpovědět na několik důležitých otázek.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Sankce pro firmy za neplacení pojistného

23.02.  |  Petr Gola

Za výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění a jeho odvod na účty příslušných institucí jsou za…

Vřešťál: Likvidace firmy neznamená její bankrot

30.11.  |  Lukáš Pololáník

Poptávka po likvidacích společností se zvyšuje. Nazaměňujme ale likvidaci s bankrotem - v případě…
Zobrazit další interview

Právě začíná Letní Live Trading se specialisty XTB

Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.